Hvězdárna Valašské Meziříčí
www.astrovm.cz
Zřizovatelem organizace je
   


03.06.2024
Neformální setkání partnerů klíčového projektu Hvězdárny Valašské Meziříčí

Poslední květnovou středu roku 2024 se v areálu Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o. uskutečnilo setkání partnerů projektu Kulturního a kreativního centra – Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. V současné době finišují přípravy pro zahájení samotné stavby nového objektu, ale stejně tak se snažíme nacházet a rozvíjet spolupráci s řadou partnerů, kteří nám mohou s činností v nových prostorách pomoci.

14.04.2024
Víkendová stáž studentů Společné laboratoře optiky UP a FZÚ AV ČR

Již tradičně se minimálně jednou za rok na naší hvězdárně objeví studenti předmětu SLO/PA Univerzity Palackého v Olomouci, Společné laboratoře optiky UP a FZÚ AV ČR. Stejně tomu bylo i letos, ale přece jen ta letošní stáž byla něčím výjimečná… světe div se, vyšlo nám počasí! A čím vším se studenti u nás zabývali? Hlavními tématy byly astronomické přístroje, astronomická pozorování a jejich zpracování.

18.03.2024
Hvězdárna na Den hvězdáren a planetárií představila nové modely Slunce a Země

Také valašskomeziříčská hvězdárna se v pátek 15. 3. 2024 zapojila do celorepublikového Dne hvězdáren a planetárií, aby veřejnosti představila práci těchto pracovišť, jejich význam a přínosy. Připravili jsme bohatý program od odpoledních až do večerních hodin, kdy si mohli trpěliví návštěvníci prohlédnout nejen našeho nejbližšího nebeského souputníka, ale také největší planetu Sluneční soustavy Jupiter. Odpolední programy byl určený zejména dětem a v podvečer jsme veřejnosti slavnostně představili dva nové nafukovací modely těles nebeských, Slunce a naší planety Země.

Přihlašte se k odběru aktualit AKA, novinek z hvězdárny a akcí:

S Vašimi osobními údaji pracujeme dle našich zásad zpracování osobních údajů.

Více informací o zasílání novinek

Nacházíte se: Úvodní stránka » Program » Projekty » Realizované projekty » KOSOAP

KOSOAP

Kooperující síť v oblasti astronomických odborně-pozorovatelských programů

Infobanner projektu KOSOAP

 

Název projektu: KOOPERUJÍCÍ SÍŤ V OBLASTI ASTRONOMICKÝCH ODBORNĚ-POZOROVATELSKÝCH PROGRAMŮ
Evidenční číslo projektu: 03.0117
Registrační číslo projektu: CZ/FMP/03/0117
Žadatel projektu: Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.
Vsetínská 78
757 01  Valašské Meziříčí
Partner projektu: Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste
Dolinský potok 1278
024 01  Kysucké Nové Mesto, Slovenská republika
Webové stránky projektu partnera: KOSOAP
Termín realizace: březen 2011 – únor 2012

Projekt je spolufinancován z Fondu mikroprojektů Operačního programu příhraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013

 

 

Teze projektu

Hvězdárny jsou specifické a nezastupitelné vzdělávací a odborné instituce zaměřené na vzdělávání a popularizaci v oblasti přírodních věd, zejména astronomie, kosmonautiky, meteorologie apod., ale i v oblasti techniky a technologií. Tím je jejich místo a pozice v rámci celého vzdělávacího systému nezastupitelné.

V rámci Zlínského kraje obsluhují svými službami celkem 80 středních škol s celkovým počtem cca 35 000 studentů, dále 128 úplných základních škol a další více než stovku škol neúplných. Dále poskytují služby řadě dalších institucí mimoškolního a zájmového vzdělávání a především občanům.

V rámci své činnosti působí Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. jednak v rámci vzdělávání, kulturně-vzdělávací činnosti, ale i odborných pozorovatelských programů. Samotné praktické pozorování a jeho zpracování a interpretace je klíčovým aspektem využitelným pro efektivní vzdělávání a rozvoj základních dovedností v rámci vědy, výzkumu a inovací. Studenti mají o tento typ praktické činnosti velký zájem, ale předkladatel projektu zatím nemá k dispozici adekvátní prostorové kapacity a chybí mu také základní nezbytné technické vybavení.

V této oblasti je principiálně nutná spolupráce s dalšími (geograficky přiměřeně vzdálenými) institucemi, což je zcela klíčové pro další rozvoj spolupráce v rámci Česko-slovenského příhraničí.

Rozvoj odborných pozorovacích programů a jejich efektivní využití v procesu vzdělávání (především studentů) vytváří nové možnosti pro koordinaci přeshraniční spolupráce nejen na úrovni vzdělávacích organizací, ale také samotných studentů.  Dopady aktivit a výsledků projektu se však neprojeví jen v Žilinském a Zlínském kraji, ale mají své jednoznačné přesahy do Moravskoslezského, Jihomoravského i Trenčianského kraje. V rámci projektu i po jeho skončení bude vybudovaná infrastruktura a vzdělávací know-how k dispozici i jim.

Předkladatel i partner projektu mají dlouholetou zkušenost s realizací vzdělávacích akcí v rámci doplňkové výuky pro školy i v rámci dalšího speciálního vzdělávání především mladých lidí v oblasti praktických odborných astronomických pozorování i jejich zpracování. Především předkladatel projektu (díky své velikosti a technickému zajištění) realizuje vlastní odborně-pozorovatelský program v několika oblastech (sluneční fyzika, proměnné hvězdy, meziplanetární hmota), který však dále není pro další atraktivní a efektivní vzdělávání v plném rozsahu využíván.

Dlouholetá a dobrá spolupráce partnerů před rozdělením ČSFR předurčuje rozvoj těchto aktivit s využitím pro realizaci atraktivních vzdělávacích programů. Proto je tento projekt předkládán jako komplementární k projektu našeho partnera. V současné době brání lepšímu využití odborně-pozorovatelských programů pro vzdělávání především prostorová omezení (prostory máme k dispozici v rámci své budovy, ale je nutno je upravit za účelem specializované učebny) a do značné míry i technická omezení spočívající v absenci přístrojů vhodných pro vzdělávání na základě odborně-pozorovatelských programů (nejen samotné dalekohledy, ale i detektory, spektroskopy, PC aj.).

Současné využití odborných pozorovatelských programů je v drtivé většině zaměřeno spíše teoreticky s praktickými ukázkami, ale zájemci nemohou samostatně pracovat, využívat přístroje a učit se základům smysluplné odborné či vědecké činnosti. Realizace projektu tento stav významným způsobem změní a zlepší dostupnost tohoto typu vzdělávání v příhraničních regionech SR-ČR.

Cílové skupiny

  • Studenti, děti a mládež - projekt se primárně soustředí na středoškolské studenty, ale nevylučuje ani účast a podíl žáků druhého stupně základních škol, případně učilišť
  • Vzdělávací instituce (hvězdárny) - projekt je cílen zejména na hvězdárny jako významné a nenahraditelné instituce doplňkového a speciálního vzdělávání a popularizace přírodních věd v příhraničním regionu, ale aktivity jsou otevřeny i pro další zájemce z řad pracovníků dalších institucí (školy, domy dětí a mládeže, zájmové kroužky apod.)
  • Pracovníci hvězdáren, pracovníci mimoškolního a zájmového vzdělávání - některé aktivity jsou zaměřeny na jejich rozvoj tak, aby mohli rozvíjet řešení problematiky i po skončení projektu, proto je nutné jim nejen poskytnout nezbytné technické a prostorové vybavení, ale také další vzdělávání zaměřené na praktické činnosti

 

Hlavní cíl mikroprojektu

Podpora kulturně-vzdělávacích výměn, spojených se vzdělávacími aktivitami s cílem posílit integraci a dlouhodobé formy spolupráce v příhraniční oblasti SR-ČR s důrazem na rozvoj lidských zdrojů a vzdělávání povzbuzující spolupráci v oblasti odborné a speciální přípravy v oblasti nových technologií v příhraniční oblasti SR-ČR.

 

Specifické cíle projektu

Specifický cíl 1- Zlepšení podmínek a posílení vzájemných kontaktů v oblasti odborně-pozorovacích programů a aktivit a rozvoj trvalé příhraniční spolupráce speciálních kulturně-vzdělávacích organizací

Specifický cíl 2 - Sjednocení a rozvoj odborného a specifického vzdělávání na obou stranách hranice a zavádění nových technologií do odborných pozorovacích programů. Vyškolení pracovníků hvězdáren z příhraničních oblastí v odborných pozorovatelských činnostech

Specifický cíl 3 - Rozvoj vzdělávacích aktivit a programů v kategorii středoškolské mládeže ve specifických a multidisciplinárních oborech

Specifický cíl 4 -  Podpora a upevnění dlouhodobě udržitelné kooperační sítě v příhraničním regionu v oblasti vzdělávání a pozorovatelské činnosti

 

Hlavní aktivity projektu

1. Koordinační setkání partnerů - cílem koordinačního setkání partnerů je především časová a prostorová koordinace všech naplánovaných aktivit komplementárních projektů, upřesnění obsahu a náplně jednotlivých vzdělávacích akcí, včetně postupů při propagaci a publicitě. Jsou dohodnuty konkrétní odpovědnosti za dílčí úkoly, upřesněn časový harmonogram.
Koordinační setkání se bude konat v prostorách partnera a zúčastní se ho členové projektového týmu.

 
2. Přeshraniční workshop - Význam a přínosy odborných pozorovacích programů ve vzdělávacím procesu - přeshraniční workshop se bude konat v prostorách žadatele v ČR. Cílem aktivity je popsat, zdokumentovat a analyzovat stávající situaci v odborných pozorovatelských programech pro rozvoj pracovníků hvězdáren a speciálních vzdělávacích programů určených školám a zájmovým aktivitám.
Předpokládáme, že na workshopu vystoupí především zástupci jednotlivých hvězdáren a pracovníků mimoškolního a zájmového vzdělávání příhraničního regionu a seznámí účastníky s danou problematikou řešenou na jejich pracovišti. Kromě nich vystoupí také zvaní lektoři, kteří se zaměří na vybrané oblasti moderní astronomie (poznatky, technika, zpracování apod.) a její možnosti pro vzdělávací aktivity. Cílem bude definovat priority a možnosti dalšího rozvoje a udržitelnosti výsledků projektu v rámci celého přeshraničního regionu.

 
3. Studijní cesta odborných pracovníků - odborné pozorovatelské programy na hvězdárnách příhraničních regionů SR-ČR.    Studijní cesta odborných pracovníků hvězdáren zabývajících se vzdělávací činností a pracovníků institucí zájmového vzdělávání (pedagogů) s pracovním názvem Odborné pozorovatelské programy na hvězdárnách příhraničních regionů SR-ČR. Na studijní cestu budou pozváni i vážní zájemci z řad studentů na obou stranách hranice (dle jejich zájmu registrovaného jednotlivými hvězdárnami). Cílem je seznámit se s rozsahem a zaměřením odborných pozorovatelských programů na jednotlivých pracovištích, s dostupným a využívaným technickým vybavením, metodikou a využitím odborných pozorovatelských programů na hvězdárnách příhraničního regionu ve vzdělávacím systému. Akce skončí malým workshopem a ukázkou činnosti na pracovišti žadatele včetně praktických pozorování. Z toho důvodu si zde slovenští kolegové zajišťují také noclehy (náklady hradí slovenská strana).
 

4. Příprava a evaluace experimentálních rozvojových vzdělávacích programů; vybudování a vybavení specializované učebny - klíčová aktivita společně s úpravou prostor pro specializovanou učebnu a jejím základním vybavením. Absence specializované učebny brání dalšímu prohlubovaní a poskytování speciálních vzdělávacích služeb s přeshraničním dopadem (výměnná pozorovací praktika, odborné stáže apod.), proto v rámci projektu plánujeme její vybudování. Využijeme stávající nevyužívané prostory. Místnost bude vybavena základním vybavením, tedy židlemi a stoly pro studenty, lektory, tabulí, dataprojektorem a jedním notebookem.

Odborné technické vybavení představuje malý sluneční dalekohled se spektroskopem na statické montáži osazeným jednou kamerou stávající a druhou pro snímání spektra. Druhým klíčovým přístrojem je souprava na videopozorování meteorů (drobných částic meziplanetární hmoty zanikající v naší atmosféře) - kamera, objektivy, digitalizační jednotka, stativ a PC pro pořízení a zpracování dat. V rámci aktivity budou zpracovány, připraveny a evaluovány celkem 3 bloky odborných pozorovacích programů se zaměřením na praktické činnosti – pořízení, zpracování, interpretace experimentálních dat a jejich publikování. Bloky budou zaměřeny na pozorování projevů sluneční aktivity - sluneční fyziku, studium meziplanetární hmoty a pořízení a analýza fotometrických dat - proměnné hvězdy. U dvojstaničního sledování meteorů je potřeba mít nejméně dvě pozorovací stanice ve vhodné vzdálenosti, což právě partneři projektu splňují. Výsledná podoba vzdělávacích programů bude promítnuta do metodických materiálu, který bude ke každému vzdělávacímu programu připraven a vytištěn.

 

5. Vzdělávací soustředění studentů - Pozorujme společně! - vzdělávací soustředění studentů a zájemců z obou stran hranice Pozorujme společně! se opírají o plné využití specializované učebny v areálu Hvězdárny Valašské Meziříčí. Jedná se o 3 odborná soustředění studentů (každé na 2 noci). Jde o klíčovou aktivitu projektu s velmi výrazným přeshraničním dopadem, jelikož se akcí budou účastnit jak studenti a zájemci ze SR i ČR. Při těchto akcích bude realizována evaluace, tedy ověření připravených speciálních vzdělávacích programů zaměřených na odborná pozorování pro studenty zejména středních škol. Cílem je vzdělávat studenty z obou stan hranice v metodách a postupech odborné, vědecké práce, speciálních měřících a analytických metodách využitelných v širokém okruhu činností a odvětví v hospodářské praxi.
Na tyto akce navazují obdobné programy, avšak s jinou náplní v rámci komplementárního projektu (pozorovací praktika).

 

6. Závěrečný workshop -  Odborné pozorovatelské programy v přeshraniční spolupráci a jejich další rozvoj - účelem je vyhodnotit přínosy a výstupy z projektu, seznámit se s pracemi studentů, jejich pokroky v rámci vzdělávání, s výsledky jejich pozorovacích projektů a posoudit a navrhnout další možnosti přeshraniční spolupráce v oblasti odborných pozorovatelských aktivit na hvězdárnách příhraničního regionu. Předpokládanými účastníky workshopu jsou pracovníci hvězdáren, dalších vzdělávacích institucí příhraničního regionu, pedagogové a studenti. V rámci workshopu bude projekt vyhodnocen a sumarizovány závěry, včetně nastavení další udržitelné spolupráce, možnosti dalšího rozvoje přeshraniční spolupráce v oblasti odborných pozorovatelských programů hvězdáren. Součástí workshpu budou také zvané referáty, které přednesou přední odborníci v daných oblast ze SR a ČR.

 

autor: Libor Lenža


   
Tato stránka je vytištěna z webu www.astrovm.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu.
WebArchiv Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
Příspěvková organizace Zlínského kraje. Telefon: 571 611 928, Mobil: 777 277 134, E-mail: info@astrovm.cz
Jak chráníme Vaše osobní údaje | Nastavení cookies | Vyrobil: WebConsult.cz