Hvězdárna Valašské Meziříčí
www.astrovm.cz
Zřizovatelem organizace je
   


05.01.2024
Činnost Klubu nadaných dětí ve školním roce 2023/2024

Klub nadaných dětí funguje na hvězdárně od roku 2019. Klub se každý nový školní rok otevírá pro nové zájemce, výjimkou byl hned první ročník, který se kvůli covidovým omezením protáhl na roky dva.
Ve školním roce 2023/2024 klub navštěvuje 8 chlapců ve věku 8-10 let se svým jedním rodičem.

15.12.2023
Zapomenuté výročí – Bohumil Maleček

V letošním roce uplynulo 100 let od narození Ing. Bohumila Malečka CSc., který působil na hvězdárně ve Valašském Meziříčí v letech 1961-1989 nejen jako ředitel, ale i jako odborný pracovník a organizátor sítě pozorovatelů zákrytů hvězd tělesy sluneční soustavy. Vystudovaný geoget se specializací na astronomickou geodézii. 

30.11.2023
Astronomická olympiáda 2023/2024

V uplynulých dnech se členové astronomických kroužků hvězdárny pokusili uspět ve školním kole astronomické olympiády v těchto kategoriích: 6. a 7. třída a 8. a 9. třída. Do tohoto vědomostního zápolení se zapojilo celkem 13 dětí s tím, že pro některé to bude zkouška tzv. nanečisto a skutečné vědomostní zápolení je bude čekat až v následujících letech.

Přihlašte se k odběru aktualit AKA, novinek z hvězdárny a akcí:

S Vašimi osobními údaji pracujeme dle našich zásad zpracování osobních údajů.

Více informací o zasílání novinek

Nacházíte se: Úvodní stránka » Program » Projekty » Společné motivační vzdělávání pro mladé

Společné motivační vzdělávání pro mladé

Základní informace o projektu

Název projektu: SPOLEČNÉ MOTIVAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO MLADÉ
Zkrácený název: SMVpM
Kód výzvy: 3/FMP/11b
Reg. číslo projektu: CZ/FMP/11b/03/051
Žadatel projektu: Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.
Vsetínská 78
757 01  Valašské Meziříčí
Partner projektu: Krajská hvezdáreň v Žiline
Horný Val 20, 012 42 Žilina
Žilinský kraj, Slovenská republika
Termín realizace: listopad 2019 – říjen 2020
Kontaktní e-mail: nlenzova@astrovm.cz

Stručné představení malého projektu

Projekt je zaměřený na rozvoj spolupráce v přípravě a realizaci speciálních experimentálních vzdělávacích a motivačních programů pro mládež s využitím speciálních pomůcek a modelů.

Snaží se napomoci řešit problém s motivací ve výuce a podporuje výuku přírodních věd a technických oborů v příhraniční oblasti. Cílem je společně s přeshraničním partnerem připravit a evaluovat na českých a slovenských školách a dalších skupinách mládeže, didakticky efektivní edukační programy.

S metodickými postupy budou v rámci společné akce seznámeni pracovníci partnerů a dalších vzdělávacích institucí. Metodiky budou veřejnosti k dispozici na webu.

Projektu také podporuje zájem dětí o mimoškolní aktivity. Probírané experimenty a problémy mohou dále hlouběji studovat v rámci různých mimoškolních aktivit nejen na hvězdárnách příhraničního regionu. Podporujeme zájem o přírodní a technické obory, zvyšujeme informovanost pracovníků vzdělávacích institucí na obou stranách hranice a posilujeme zájem mládeže o mimoškolní aktivity.

 

Setkání pracovního/expertního týmu (H/1)

Setkání slouží především pro přípravu vzdělávacích programů dle jednotlivých bloků, včetně podchycení specifik rámcových výukových programů na školách na obou stranách hranice.
Akce se uskuteční na slovenské straně v sídle přeshraničního partnera. Předpokládáme účast téměř všech členů projektového týmu. Budou upřesněny rámcové obsahy jednotlivých tematických bloků a budou prověřeny ze strany odborných pracovníků – metodiků – specifika vzdělávacích programů v obou příhraničních regionech.

Společná kooperační aktivita na výměnu zkušeností a přenosu know how mezi partnery malého projektu (K/8)
Jednodenní setkání odborných pracovníků (metodiků a lektorů – pravděpodobně 3-4 z ČR a 3 ze SR) s cílem výměny zkušeností s přípravou programů, výběrem pomůcek, navrženými experimenty, didaktickým přístupem tak, aby bylo možné vybrat to nejlepší z připravovaných postupů a oblastí a ty v celé šíři dokončit a dovést do podoby hotových edukačních programů.

Setkání bude odborně velmi náročné, uskuteční se opět na slovenské straně v prostorách přeshraničního partnera. Cílem aktivity je sestavit finální obsahy, formy a metodiky jednotlivých vzdělávacích experimentů dle bloků určených pro školní mládež a zájmové kroužky.

 

Společná výměnná aktivita mezi partnery malého projektu (K/9)

Hlavní aktivita projektu, realizace společných výměnných vzdělávacích aktivit na školách v ČR i SR, za účasti lektorů z obou stran hranice. Plánujeme celkem 12 akcí, z toho po 6 na každé straně hranice. Akce budou zajišťovat minimálně 2 lektoři (jeden z ČR, druhý ze SR).

Aktivita je určena žákům v rámci školy či mládeži v rámci mimoškolních aktivit. Cílem aktivity je nejen upozornit školy a mládež na nově připravené programy a jejich didaktický přístup s velkým použitím pomůcek a modelů, ale také získat zpětně informace od účastníků, které by vedly k vylepšení programů.

Aktivita realizuje v praxi edukační programy připravené v rámci aktivity K/8 a K/25 s využitím pořízených speciálních pomůcek a modelů. Součástí aktivity je také zpracování a zveřejnění metodických listů k jednotlivým experimentům v rámci blokům edukačních programů dle oborů; možnost využití i pro rodiče nadaných a talentovaných dětí.

 

Společný vzdělávací program/seminář pro pracovníky v oblasti veřejné správy a celospolečensky přínosných oblastech (K/10)

Aktivita projektu je zaměřena na propagaci a seznámení s výsledky a připravenými programy a jejich možnostmi pro širší okruh odborných pracovníků vzdělávacích institucí z obou stran hranice. Realizace vzdělávacího semináře pro pracovníky škol a vzdělávacích institucí, který je určen zejména pracovníkům projektových partnerů, pedagogům, osobám věnujícím se mimoškolním aktivitám apod. Seminář bude dvoudenní (motivační večerní a noční pozorování pro účastníky) s možností diskuse a výměny zkušeností a názorů v širším fóru. Přednášky budou zaměřeny na praktické ukázky připravených programů, seznámení s navrhovanou metodikou výuky, možnosti různých přístupů při výuce přírodovědných a technických oborů a širší souvislosti vzdělávacích aktivit v oblasti přírodních věd a techniky.

 
Pořízení vybavení (K/25)

Aktivita bude realizována převážně na straně žadatele s tím, že přeshraniční partner bude mít v rámci aktivity významnou konzultační roli. Některé pomůcky a modely jsou již vybrány, ale řada drobnějších pomůcek a modelů bude vybrána na základě přípravy experimentů a konečného výběru projektového týmu.

Cílem aktivity je pořízení pomůcek a vybavení pro realizaci speciálních edukačních programů pro mládež; všechny navrhované pomůcky a vybavení jsou neinvestiční nákupy.

  

Projekt je spolufinancován z programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika
Fond malých projektů

 

 

Elektronické verze výstupů projektu

Soubor metodických materiálů pro vzdělávací programy a mládež.

 

Formát A3 - obal na metodické listy

Celý soubor ke stažení ve formátu pdf (1,2 MB)

 

Metodické listy

Celý soubor ke stažení ve formátu pdf (2,3 MB)


autor: Libor Lenža


   
Tato stránka je vytištěna z webu www.astrovm.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu.
WebArchiv Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
Příspěvková organizace Zlínského kraje. Telefon: 571 611 928, E-mail: info@astrovm.cz, Vyrobil: WebConsult.cz
Jak chráníme Vaše osobní údaje | Nastavení cookies