Hvězdárna Valašské Meziříčí
www.astrovm.cz
   


27.04.2021
Vydejte se s námi do stratosféry!

Touha prozkoumat stratosféru a její vliv nejen na živé organismy stojí za projektem s názvem Společně na hranici vesmíru. Jeho cílem je vytvořit, podpořit a udržet malé vývojové a výzkumné týmy složené z techniků a výzkumníků z obou stran česko-slovenské hranice. Projekt jsme začali realizovat v listopadu 2020 a i přes nepřízeň okolních podmínek, úspěšně pokračuje.

13.11.2020
Zákryty hvězd? Fascinující disciplína!

Stačí být ve správný čas na správném místě, a i pozorný amatér se může stát svědkem fascinující podívané. A když sledovaný úkaz navíc doloží kamerovým záznamem, může svým dílem přispět k bližšímu poznání nebeských objektů. Pozorování zákrytů hvězd je zkrátka vzrušující astronomická disciplína, a proto není divu, že Petr Zelený se jí věnuje bezmála třicet let.

02.11.2020
Astronomický kroužek pokračuje ON-LINE

Astronomický kroužek probíhá od října prostřednictvím online konferencí. V uvedeném formátu jeho činnost probíhala i v jarních měsících. Tato komunikace není pro vzdělávací činnost zcela ideálním prostředkem, ale snažíme se jednak systematicky pokračoval v již započaté činnosti a zároveň chceme zachovat vazby a kontakty, které v kroužku máme.

Přihlašte se k odběru aktualit AKA, novinek z hvězdárny a akcí:

S Vašimi osobními údaji pracujeme dle našich zásad zpracování osobních údajů.

Více informací o zasílání novinek

Nacházíte se: Úvodní stránka » Program » Projekty

Projekty

Naše hvězdárna již několik let využívá pro rozvoj své činnosti a služeb prostředky z programů podpory poskytované z Evropské unie i národních zdrojů formou jasně formulovaných a časově omezených projektů.

Na těchto stránkách najdete informace a výstupy z projektů uzavřených i právě realizovaných. Uzavřený projekt však neznamená totéž, co nečinný, jelikož výstupy jednotlivých projektů a iniciované aktivity trvají i nadále a slouží k rozvoji vzájemné spolupráce a činnosti všech partnerů i cílových skupin.

Účastnící workshopu Antické dědictví v rámci projektu Astronomie pro všechny.

 

Aktuální projekty:

 

Zvyšování dovedností hvězdáren na slovensko-české hranici v oblasti vzdělávání

Projekt spojuje dva směry spolupráce a napomáhá dalšímu rozvoji dovedností v oblasti vzdělávání. První směr/část projektu navazuje na dlouholetou spolupráci Hvězdárny Valašské Meziříčí a Krajské hvězdárny v Žilině a rozvíjí spolupráci v oblasti vzdělávání. Druhá část projektu je zaměřena na spolupráci s Hvězdárnou v Hlohovci a zaměřuje se na využití odborné činnosti ke kvalitnějšímu vzdělávání a rozvoji přeshraniční spolupráce.

 

Cesta ke hvězdám

Projekt je zaměřen na prohloubení přeshraniční spolupráce ve vzdělávání v oblasti kosmonautiky a moderních technologií. Projekt řeší modernizaci vzdělávacích programů a propagaci v oblasti kosmonautiky a moderních, rozvíjejících se kosmických technologií. K tomu je potřeba modernizovat a dovybavit hvězdárny vybavením, zpracovat aktuální informace a vytvořit zcela nové programy. Část projektu bude věnována programu kosmonautika pro mládež, kde bude názorně ukázán vývoj i nezbytné manuální dovednosti potřebné pro práci ve stavu beztíže. Druhá část projektu se zaměří na přednášky věnované moderním technologiím pro dnešek a budoucnost a přiblíží široké veřejnosti poznatky o nových technologiích kosmického průzkumu.

 

Společná výstavní expozice a zlepšení technického stavu kulturní památky

Projekt má tři hlavní cíle vedoucí jednak ke zlepšení podmínek návštěvníků naší organizace a jednak k prohloubení přeshraniční spolupráce mezi naší organizací a Krajskou hvězdárnou v Žilině. Cílem projektu je zejména připravit a realizovat venkovní mobilní výstavní expozici zaměřenou na současné moderní astronomie, fyziky a dalších přírodních věd. Druhým cílem je částečně revitalizovat přednáškový sál v hlavní budově valašskomeziříčské hvězdárny a třetím je dále provázat přeshraniční spolupráci a sdílet nové poznatky, zkušenosti a znalosti.

 

Digitální kabinet

Projekt je zaměřen na celkovou digitalizaci vybrané vzdělávací a popularizační činnosti hvězdárny, včetně zlepšení propagace v digitálním prostoru. Kromě pořízení technického vybavení adaptují odborní pracovníci obou partnerů vybrané vzdělávací programy pro jejich provedení online formou.

 

Společně o počasí – meteorologie pro všechny

Projekt je zaměřen na zlepšení přístupu veřejnost k informacím o aktuálním stavu počasí, a to ve vazbě na služby obou partnerů – večerní astronomická pozorování. Dále je cílem zvýšit povědomí o vybraných meteorologických jevech, zlepšit pochopení informací o počasí z masmédií a seznamovat obyvatele se zajímavými a zejména rizikovými meteorologickými jevy a správném chování při jejich výskytu. Součástí jsou vzdělávací a osvětové programy pro mládež i širokou veřejnost na obou stranách hranice a vydání informační a vzdělávací brožury a infoletáčku.

 

Venkovní geologická expozice – jesenické krystalinikum

Rozvojový investiční projekt zaměřený na zvýšení atraktivity kulturního a přírodního dědictví příhraničního regionu. Jeho cílem je vybudování další části venkovní geologické expozice v areálu Hvězdárny Valašské Meziříčí věnované jesenickému krystaliniku. Expozici doplní vzdělávací a informační prvky. Bude pořízeno technické vybavení pro tvorbu nových forem webové prezentace obou organizací a jejich expozic. Část vzorků hornin bude přepravena a instalována v areálu přeshraničního partnera, Krajské hvězdárny v Žilině.

 

SchoolSAT - Together to support education in the field of satellite technology

Slovenská organizácia pre vesmírné aktivity (SOSA) zahájila realizaci nového mezinárodního projektu SchoolSAT. Jeho partnery jsou Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. a Maďarská astronautická společnost (MANT). Projekt bude probíhat od 25. ledna do 31. prosince 2021 a je financován z Mezinárodního visegrádského fondu.

 

IKAP II

Projekt, který zaštiťuje Zlínský kraj, je zaměřen na podporu a rozvoj polytechnického vzdělávání, čtenářské či matematické gramotnosti, podnikavosti, vzdělávání pedagogických pracovníků a na prevenci předčasných odchodů z procesu vzdělávání. Naše hvězdárna je jedním z 44 partnerů, věnovat se bude zejména rozvoji a podpoře polytechnického vzdělávání.

 

Rozvoj přeshraniční observační sítě

Rozvojový projekt podporuje přeshraniční spolupráci a modernizaci observační sítě na pozorování meteorů, zejména jejich spekter. Přeshraniční observační síť jsme začali budovat ve spolupráci s Krajskou hvězdárnou v Žilině před necelými 10 lety. Na jejím provozu a práci se podílí více subjektů z obou stran hranice.

 

Společně na hranici vesmíru

Projekt podporuje spolupráci a vyhledávání nových zájemců pro práci v přeshraničních vývojových a výzkumně-technických týmech zaměřených na vývoj nových zařízení a technologií, jakož i na inovace. Vzniknou a bude podporovány nejméně dva vývojové týmy lidí z obou stran hranice, které povedou zkušení vývojoví pracovníci z ČR i SR. Jejich cílem bude s pomocí pořízené techniky a materiálů společně vyvinout a zkonstruovat experimentální platformy (moduly) pro výzkum ve stratosféře, případně v kosmickém prostoru. Projekt počítá s reálným otestováním vyvinutých modulů v podmínkách stratosféry při dvou testovacích letech. Na závěr se uskuteční společný seminář shrnující výsledky projektu a možnosti dalšího rozvoje spolupráce.

 

Využití a zpřístupnění centrální části areálu Hvězdárny Valašské Meziříčí

Investiční projekt rozvoje vnitroareálové infrastruktury Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o. umožňuje a podporuje další využití přírodního a kulturního dědictví. Řeší využití a zpřístupnění centrální části areálu v těsném sousedství hlavní budovy. Tato část areálu byla kvůli svému stavu nepřístupná a nevyužitelná.
Projekt řeší: odstranění nevyhovujících konstrukcí, opravu gnómonu, terénní úpravy a obnovu biotopu jezírka, jímání vody z plochy před hlavní budovou. Dále řeší novou výsadbu trav, bylin, keřů a stromů v druhové skladbě odpovídající flóře příhraniční oblasti SR a ČR. Vše doplní informační a vzdělávací tabule a podpůrné materiály. Revitalizovaná část areálu bude využívána k popularizaci a vzdělávání.

 

Společné motivační vzdělávání pro mladé

Projekt se zaměřuje na podporu a rozvoj spolupráce při přípravě a realizaci experimentálních vzdělávacích a motivačních programů pro mládež s využitím speciálních pomůcek a modelů. Cílem je společně připravit a na českých a slovenských školách a dalších skupinách mládeže evaluovat didakticky efektivní edukační, tematicky zaměřené programy.

 

Společně pro podporu vzdělávání v oblasti nových technologií

Cílem projektu přeshraniční spolupráce je zvýšit intenzitu a rozsah spolupráce v příhraniční oblasti mezi různými subjekty v oblasti výzkumu, vývoje, vzdělávání i průmyslu. Rádi bychom do jeho realizace a aktivit zapojili až 7 partnerských organizací. Projekt také realizuje propagační a vzdělávací aktivity mezi obyvateli, zejména mezi mládeží. Díky pořízenému vybavení - 3D tiskárně a příslušenství - prakticky demonstruje potenciál nových technologií a motivuje zejména mladé účastníky akcí k další a těsnější spolupráci na obou stranách hranice.

 

REALIZOVANÉ PROJEKTY

 

Chcete se stát naším dodavatelem?

Pokud se chcete stát dodavatelem zboží a služeb, sledujte naše aktuální poptávky.

 


   
Tato stránka je vytištěna z webu www.astrovm.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu.
WebArchiv Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
Příspěvková organizace Zlínského kraje. Telefon: 571 611 928, E-mail: info@astrovm.cz, Vyrobil: WebConsult.cz
Jak chráníme Vaše osobní údaje | Nastavení cookies