Hvězdárna Valašské Meziříčí
www.astrovm.cz
Zřizovatelem organizace je
   


03.06.2024
Neformální setkání partnerů klíčového projektu Hvězdárny Valašské Meziříčí

Poslední květnovou středu roku 2024 se v areálu Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o. uskutečnilo setkání partnerů projektu Kulturního a kreativního centra – Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. V současné době finišují přípravy pro zahájení samotné stavby nového objektu, ale stejně tak se snažíme nacházet a rozvíjet spolupráci s řadou partnerů, kteří nám mohou s činností v nových prostorách pomoci.

14.04.2024
Víkendová stáž studentů Společné laboratoře optiky UP a FZÚ AV ČR

Již tradičně se minimálně jednou za rok na naší hvězdárně objeví studenti předmětu SLO/PA Univerzity Palackého v Olomouci, Společné laboratoře optiky UP a FZÚ AV ČR. Stejně tomu bylo i letos, ale přece jen ta letošní stáž byla něčím výjimečná… světe div se, vyšlo nám počasí! A čím vším se studenti u nás zabývali? Hlavními tématy byly astronomické přístroje, astronomická pozorování a jejich zpracování.

18.03.2024
Hvězdárna na Den hvězdáren a planetárií představila nové modely Slunce a Země

Také valašskomeziříčská hvězdárna se v pátek 15. 3. 2024 zapojila do celorepublikového Dne hvězdáren a planetárií, aby veřejnosti představila práci těchto pracovišť, jejich význam a přínosy. Připravili jsme bohatý program od odpoledních až do večerních hodin, kdy si mohli trpěliví návštěvníci prohlédnout nejen našeho nejbližšího nebeského souputníka, ale také největší planetu Sluneční soustavy Jupiter. Odpolední programy byl určený zejména dětem a v podvečer jsme veřejnosti slavnostně představili dva nové nafukovací modely těles nebeských, Slunce a naší planety Země.

Přihlašte se k odběru aktualit AKA, novinek z hvězdárny a akcí:

S Vašimi osobními údaji pracujeme dle našich zásad zpracování osobních údajů.

Více informací o zasílání novinek

Nacházíte se: Úvodní stránka » Program » Projekty

Projekty

Naše hvězdárna již několik let využívá pro rozvoj své činnosti a služeb prostředky z programů podpory poskytované z Evropské unie i národních zdrojů formou jasně formulovaných a časově omezených projektů.

Na těchto stránkách najdete informace a výstupy z projektů uzavřených i právě realizovaných. Uzavřený projekt však neznamená totéž, co nečinný, jelikož výstupy jednotlivých projektů a iniciované aktivity trvají i nadále a slouží k rozvoji vzájemné spolupráce a činnosti všech partnerů i cílových skupin.

Účastnící workshopu Antické dědictví v rámci projektu Astronomie pro všechny.

 

Aktuální projekty:

Kulturní a kreativní centrum – Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. 

Projekt podpoří a financuje vybudování nového regionálního kreativního centra atraktivního nejen pro návštěvníky, ale také partnery i z jiných regionů, motivujícího k další spolupráci a inovacím, k zapojení dalších partnerů a prohloubení mezisektorové spolupráce nejen v regionu.

 

Zvyšování dovedností hvězdáren na slovensko-české hranici v oblasti vzdělávání

Projekt spojuje dva směry spolupráce a napomáhá dalšímu rozvoji dovedností v oblasti vzdělávání. První směr/část projektu navazuje na dlouholetou spolupráci Hvězdárny Valašské Meziříčí a Krajské hvězdárny v Žilině a rozvíjí spolupráci v oblasti vzdělávání. Druhá část projektu je zaměřena na spolupráci s Hvězdárnou v Hlohovci a zaměřuje se na využití odborné činnosti ke kvalitnějšímu vzdělávání a rozvoji přeshraniční spolupráce.

 

Cesta ke hvězdám

Projekt je zaměřen na prohloubení přeshraniční spolupráce ve vzdělávání v oblasti kosmonautiky a moderních technologií. Projekt řeší modernizaci vzdělávacích programů a propagaci v oblasti kosmonautiky a moderních, rozvíjejících se kosmických technologií. K tomu je potřeba modernizovat a dovybavit hvězdárny vybavením, zpracovat aktuální informace a vytvořit zcela nové programy. Část projektu bude věnována programu kosmonautika pro mládež, kde bude názorně ukázán vývoj i nezbytné manuální dovednosti potřebné pro práci ve stavu beztíže. Druhá část projektu se zaměří na přednášky věnované moderním technologiím pro dnešek a budoucnost a přiblíží široké veřejnosti poznatky o nových technologiích kosmického průzkumu.

 

Společná výstavní expozice a zlepšení technického stavu kulturní památky

Projekt má tři hlavní cíle vedoucí jednak ke zlepšení podmínek návštěvníků naší organizace a jednak k prohloubení přeshraniční spolupráce mezi naší organizací a Krajskou hvězdárnou v Žilině. Cílem projektu je zejména připravit a realizovat venkovní mobilní výstavní expozici zaměřenou na současné moderní astronomie, fyziky a dalších přírodních věd. Druhým cílem je částečně revitalizovat přednáškový sál v hlavní budově valašskomeziříčské hvězdárny a třetím je dále provázat přeshraniční spolupráci a sdílet nové poznatky, zkušenosti a znalosti.

 

Digitální kabinet

Projekt je zaměřen na celkovou digitalizaci vybrané vzdělávací a popularizační činnosti hvězdárny, včetně zlepšení propagace v digitálním prostoru. Kromě pořízení technického vybavení adaptují odborní pracovníci obou partnerů vybrané vzdělávací programy pro jejich provedení online formou.

 

Společně o počasí – meteorologie pro všechny

Projekt je zaměřen na zlepšení přístupu veřejnost k informacím o aktuálním stavu počasí, a to ve vazbě na služby obou partnerů – večerní astronomická pozorování. Dále je cílem zvýšit povědomí o vybraných meteorologických jevech, zlepšit pochopení informací o počasí z masmédií a seznamovat obyvatele se zajímavými a zejména rizikovými meteorologickými jevy a správném chování při jejich výskytu. Součástí jsou vzdělávací a osvětové programy pro mládež i širokou veřejnost na obou stranách hranice a vydání informační a vzdělávací brožury a infoletáčku.

 

Venkovní geologická expozice – jesenické krystalinikum

Rozvojový investiční projekt zaměřený na zvýšení atraktivity kulturního a přírodního dědictví příhraničního regionu. Jeho cílem je vybudování další části venkovní geologické expozice v areálu Hvězdárny Valašské Meziříčí věnované jesenickému krystaliniku. Expozici doplní vzdělávací a informační prvky. Bude pořízeno technické vybavení pro tvorbu nových forem webové prezentace obou organizací a jejich expozic. Část vzorků hornin bude přepravena a instalována v areálu přeshraničního partnera, Krajské hvězdárny v Žilině.

 

SchoolSAT - Together to support education in the field of satellite technology

Slovenská organizácia pre vesmírné aktivity (SOSA) zahájila realizaci nového mezinárodního projektu SchoolSAT. Jeho partnery jsou Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. a Maďarská astronautická společnost (MANT). Projekt bude probíhat od 25. ledna do 31. prosince 2021 a je financován z Mezinárodního visegrádského fondu.

 

IKAP II

Projekt, který zaštiťuje Zlínský kraj, je zaměřen na podporu a rozvoj polytechnického vzdělávání, čtenářské či matematické gramotnosti, podnikavosti, vzdělávání pedagogických pracovníků a na prevenci předčasných odchodů z procesu vzdělávání. Naše hvězdárna je jedním z 44 partnerů, věnovat se bude zejména rozvoji a podpoře polytechnického vzdělávání.

 

Rozvoj přeshraniční observační sítě

Rozvojový projekt podporuje přeshraniční spolupráci a modernizaci observační sítě na pozorování meteorů, zejména jejich spekter. Přeshraniční observační síť jsme začali budovat ve spolupráci s Krajskou hvězdárnou v Žilině před necelými 10 lety. Na jejím provozu a práci se podílí více subjektů z obou stran hranice.

 

Společně na hranici vesmíru

Projekt podporuje spolupráci a vyhledávání nových zájemců pro práci v přeshraničních vývojových a výzkumně-technických týmech zaměřených na vývoj nových zařízení a technologií, jakož i na inovace. Vzniknou a bude podporovány nejméně dva vývojové týmy lidí z obou stran hranice, které povedou zkušení vývojoví pracovníci z ČR i SR. Jejich cílem bude s pomocí pořízené techniky a materiálů společně vyvinout a zkonstruovat experimentální platformy (moduly) pro výzkum ve stratosféře, případně v kosmickém prostoru. Projekt počítá s reálným otestováním vyvinutých modulů v podmínkách stratosféry při dvou testovacích letech. Na závěr se uskuteční společný seminář shrnující výsledky projektu a možnosti dalšího rozvoje spolupráce.

 

Využití a zpřístupnění centrální části areálu Hvězdárny Valašské Meziříčí

Investiční projekt rozvoje vnitroareálové infrastruktury Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o. umožňuje a podporuje další využití přírodního a kulturního dědictví. Řeší využití a zpřístupnění centrální části areálu v těsném sousedství hlavní budovy. Tato část areálu byla kvůli svému stavu nepřístupná a nevyužitelná.
Projekt řeší: odstranění nevyhovujících konstrukcí, opravu gnómonu, terénní úpravy a obnovu biotopu jezírka, jímání vody z plochy před hlavní budovou. Dále řeší novou výsadbu trav, bylin, keřů a stromů v druhové skladbě odpovídající flóře příhraniční oblasti SR a ČR. Vše doplní informační a vzdělávací tabule a podpůrné materiály. Revitalizovaná část areálu bude využívána k popularizaci a vzdělávání.

 

Společné motivační vzdělávání pro mladé

Projekt se zaměřuje na podporu a rozvoj spolupráce při přípravě a realizaci experimentálních vzdělávacích a motivačních programů pro mládež s využitím speciálních pomůcek a modelů. Cílem je společně připravit a na českých a slovenských školách a dalších skupinách mládeže evaluovat didakticky efektivní edukační, tematicky zaměřené programy.

 

Společně pro podporu vzdělávání v oblasti nových technologií

Cílem projektu přeshraniční spolupráce je zvýšit intenzitu a rozsah spolupráce v příhraniční oblasti mezi různými subjekty v oblasti výzkumu, vývoje, vzdělávání i průmyslu. Rádi bychom do jeho realizace a aktivit zapojili až 7 partnerských organizací. Projekt také realizuje propagační a vzdělávací aktivity mezi obyvateli, zejména mezi mládeží. Díky pořízenému vybavení - 3D tiskárně a příslušenství - prakticky demonstruje potenciál nových technologií a motivuje zejména mladé účastníky akcí k další a těsnější spolupráci na obou stranách hranice.

 

REALIZOVANÉ PROJEKTY

 

Chcete se stát naším dodavatelem?

Pokud se chcete stát dodavatelem zboží a služeb, sledujte naše aktuální poptávky.

 


   
Tato stránka je vytištěna z webu www.astrovm.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu.
WebArchiv Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
Příspěvková organizace Zlínského kraje. Telefon: 571 611 928, Mobil: 777 277 134, E-mail: info@astrovm.cz
Jak chráníme Vaše osobní údaje | Nastavení cookies | Vyrobil: WebConsult.cz