Hvězdárna Valašské Meziříčí
www.astrovm.cz
   


02.02.2023
Astronomická olympiáda

Na počátku ledna tohoto roku organizovala hvězdárna pro členy astronomického kroužku školní kolo astronomické olympiády v kategorii EF (8. a 9. třída.). Za necelých 60 minut museli její účastníci odpovědět na cca 20 otázek a vypočítat několik příkladů. Tak například museli znát termíny jako radiant, atmosférická refrakce anebo Langrandeův bod. Matematicky pak měli zvládnout  např. výpočet rychlosti vzdalování hvězdy.

01.06.2022
Klub nadaných dětí ve školním roce 2022/2023

Od září 2022 bude Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. nabírat nové zájemce do Klubu nadaných dětí, který zde funguje pod záštitou Dětské mensy již od roku 2019.

Ve školním roce 2022/2023 otevíráme klub pro děti, které budou v tomto školním roce navštěvovat 3. – 5. třídu ZŠ.

27.04.2021
Vydejte se s námi do stratosféry!

Touha prozkoumat stratosféru a její vliv nejen na živé organismy stojí za projektem s názvem Společně na hranici vesmíru. Jeho cílem je vytvořit, podpořit a udržet malé vývojové a výzkumné týmy složené z techniků a výzkumníků z obou stran česko-slovenské hranice. Projekt jsme začali realizovat v listopadu 2020 a i přes nepřízeň okolních podmínek, úspěšně pokračuje.

Přihlašte se k odběru aktualit AKA, novinek z hvězdárny a akcí:

S Vašimi osobními údaji pracujeme dle našich zásad zpracování osobních údajů.

Více informací o zasílání novinek

Nacházíte se: Úvodní stránka » Program » Inovativní výukové programy

Inovativní výukové programy

Hvězdárna nabízí inovativní vzdělávací programy, v nichž se snažíme prezentovat základní fyzikální zákony a  zajímavosti z řady přírodovědných i technických oborů.

Aktuálně pro Vás máme připraveno:

Cesta ke hvězdám

Cesta ke hvězdám je vzdělávací program pro žáky prvního stupně základní školy.

A co všechno cestou společně zažijeme?

Podíváme se mezi první snílky o cestách do vesmíru. Na jejich povedené i méně povedené nápady. Zjistíme, na jakém principu fungují rakety a co vše jim předcházelo. Seznámíme se s prvními zvířecími kosmonauty a jejich (ne)úspěchy na startu, za letu, i při přistání. Podnikneme skok za hranici atmosféry na raketě v počítačovém simulátoru a snad jej přežijeme.

Posíleni sebedůvěrou, naplníme na školním dvoře raketu na kapalné pohonné látky...
...a odstartujeme závod o nejdelší let. Vážně!
Po dosažení oběžné dráhy si povíme, jak ve stavu beztíže řešit běžné úkony každodenního života a záhy nato zjistíme, kde všude a jak moc nám létání do vesmíru pomáhá u nás na Zemi.

 

V programu si žáci osvojí základní vědecké postupy a metody, jako je pozorování a měření.

Čekají nás následující praktické úkoly:

Výroba plastové rakety na vodní pohon
Pokusné vypouštění:

 • s rozličným množstvím pohonných látek
 • s rozličným tlakem
 • se zátěží

Porovnání vlivu tlaku a startovací hmotnosti
Pozorování vlivu přidané zátěže na délku a stabilitu letu
Spousta zábavy

 


OPTIKA

Prezentace, jejíž podstatná část spočívá v názorných experimentech, srozumitelným způsobem seznamuje žáky se zákonitostmi optických systémů a užitkem, který nám tyto znalosti přináší.

Díky svému obecnému pojetí a přesahu pokusů do využití v reálném světě, lze s trochou nadsázky říci, že by kromě fyziky našla uplatnění i v občanské výchově.

Na příkladu dešťového snímače, který není ničím jiným, než aplikací zákonů odrazu a lomu, demonstruje jak lze na základě znalostí ze základní školy sestrojit důmyslné zařízení k prospěchu jednotlivce i společnosti. Naopak u optických klamů názorně upozorní na dvojakost a záludnosti vjemů, které získáváme vlastními smysly.

 

Oblasti, jimiž se prezentace zabývá:

 • Zákon odrazu a lomu
 • Konstrukce dalekohledů – paprsková optika
 • Odraz a lom na rovné ploše – totální odraz
 • Elektromagnetické spektrum – pozorování spektrálních čar
 • Infračervené záření – noční vidění
 • Polarizace
 • Trojrozměrná fotografie
 • Optické klamy

 

Experimentárium z optiky, jak tuto vzdělávací prezentaci nazýváme, lze použít ať už jako doplněk probíraného učiva, nebo jako motivační besedu před probíranou látkou, případně pro zopakování nabytých znalostí.

 


ELEKTŘINA A MAGNETISMUS

Experimentální program využívá vizuálních efektů elektrostatického a magnetického pole. Silové pole je vizuálně nepozorovatelné, existují však možnosti jeho zviditelnění, založené na sledování účinků na vhodné předměty. K vytvoření silného elektrostatického pole využíváme přístroj známý jako Wimshurstova elektrika. S jeho pomocí rovněž demonstrujeme vznik jiskrového výboje a jeho tepelné a mechanické účinky. Účinky silného magnetického pole jsou demonstrovány mimo jiné pomocí speciální magneticky aktivní kapaliny ferrofluid.

 

Oblasti jimiž se prezentace zabývá:

 • Elektrostatické pole a jeho vlastnosti
 • Vznik výbojů a jejich tepelné a mechanické účinky
 • Vlastnosti magnetického pole
 • Zviditelnění struktury magnetického pole
 • Ferrofluid
 • Silové účinky magnetického pole na různé typy látek

 


MECHANIKA TEKUTIN - Atmosféra a vakuum

Mechanika tekutin je odvětví mechaniky, které se zabývá mechanickými vlastnostmi kapalin a plynů (silami v kapalinách a plynech, jejich pohybem - prouděním).

V rámci programů na hvězdárně se mimo jiné zabýváme atmosférou planety Země. Atmosféra představuje rozsáhlý mechanický systém, jehož existenci a vlastnosti lze zkoumat pomocí řady experimentů. Pro kosmický prostor obklopující naši planetu je naopak typické prostředí bez atmosféry (vakuum). Naším cílem je s pomocí sady pro pokusy s vakuem demonstrovat vlastnosti atmosféry a prostředí se sníženým tlakem, a také vliv měnícího se tlaku na různé fyzikální procesy. Program má přesah do dalších již nabízených pořadů týkajících se planety Země nebo kosmonautiky.

Vzdělávací program v oboru mechaniky tekutin je připraven ve variantách:

 • pro druhý stupeň základních škol
 • střední školy
   

Tento inovativní vzdělávací program je realizován díky finančního příspěvku na sadu pro pokusy s vakuem v rámci projektu s názvem "Experimentárium 3 - mechanika tekutin", který poskytla  Nadace Tomáše Bati. DĚKUJEME!

 


METEOROLOGIE

V rámci programu se žáci seznámí se základy meteorologie. Prohlédnou si profesionální meteorologickou stanici, historickou meteorologickou budku a expozici historických meteorologických přístrojů v Ballnerově hvězdárně. Pomocí řady běžně dostupných moderních meteorologických přístrojů si budou moci sami provést jednoduchá měření – tlaku, teploty, rychlosti větru, vlhkosti – a výsledky porovnat s aktuálními měřeními profesionální meteorologické stanice.

 

Obsah programu:

 • Teoretický úvod do meteorologie a meteorologických měření
 • Exkurze na meteorologické stanici
 • Expozice historických přístrojů
 • Samostatná práce s přístroji v areálu hvězdárny (po dohodě, vyžaduje větší časový rozsah)

 


ROBOTIKA

Program realizujeme za pomoci šesti stavebnic Lego Mindstorms, které jsou osazeny trojicí senzorů pro orientaci v prostoru a pohybovou jednotkou.

Robotika seznamuje se základy algoritmizace, tedy rozdělení jednoho složitého úkolu na jednoduché podúkoly a jejich interpretaci stroji. A nemusíme se zrovna pouštět do programování robota, který poletí na Mars. S algoritmizací se dnes setkáváme ve větší, či menší míře napříč mnoha odvětvími lidské činnosti. Přestože se na první pohled může zdát, že naprogramovat takového robota alespoň trochu smysluplně může zabrat čas v řádech měsíců, je celý vzdělávací program dlouhý pouhé dvě, až tři vyučovací hodiny.

Díky pokročilým metodám grafického zobrazení jednotlivých ovládacích prvků a postupného zvládání úkolů od jednoduchých k těm složitějším, odcházejí žáci často s pocitem, že dosáhli naprostého mistrovství v řešení algoritmů spojených s pohybem stroje v prostoru.

 

Obsah programu:

 • Pohyb robota, zatáčení
 • Světelné signály
 • Přehrávání zvuků
 • Vyhodnocování logických podmínek
 • Ultrazvukové měření vzdálenosti
 • Rozpoznávání překážek a reakce na ně
 • Rozpoznávání barev
 • Pohyb po vodící čáře

 


SLUNEČNÍ SOUSTAVA

Seznámení se Sluneční soustavou je prvním logickým krokem v poznávání mnohem většího vesmíru.
Program seznamuje se základními fakty o tělesech Sluneční soustavy.

Během programu se žáci seznámí s novými poznatky o planetách a dalších objektech ve Sluneční soustavě, s definicí planet, a nahlédnou také za hranice naší planetární soustavy. V případě příznivého počasí využíváme velký venkovní model Sluneční soustavy.

 

Obsah programu:

 • Přednáška o Sluneční soustavě vám umožní lépe poznat nejbližší části vesmíru.
 • Seznámíte se s nejnovějšími informacemi a fotografiemi planet i dalších objektů.
 • Nahlédnete také do zákulisí výzkumu Sluneční soustavy pomocí kosmických sond.
 • Orientace v této problematice patří k základním znalostem moderního člověka.

ANTICKÁ ASTRONOMIE

Přednáška o antických astronomech, které považujeme za zakladatele vědecké astronomie. Praktická znalost orientace při plavbě, konstrukce náboženského a zemědělského kalendáře a další zkušenosti vyvrcholily v helénském světě vznikem teoretické vědy astronomie. Ta byla dle dobových měřítek vrcholem matematiky a filosofie.
Cílem přednášky je seznámit posluchače s hlavními myšlenkovými směry, událostmi, osobnostmi a dobovými prameny.
Určeno pro: 6. až 9. třída ZŠ, gymnázium, střední škola


ARABSKÁ ASTRONOMIE

Přednáška je věnována lidem z Arabského poloostrova a jejich astronomickým znalostem v období tzv. zlatého věku arabské (islámské) astronomie od 7. do 15. století. Středověká arabská astronomie využívala poznatků řeckých, perských a indických matematiků, astronomů a filosofů.
Cílem přednášky je seznámit posluchače s hlavními vývojovými trendy středověké islámské astronomie včetně vývoje přístrojové astronomie.
Určeno pro: 6. až 9. třída ZŠ, gymnázium, střední škola


HVĚZDÁRNY A HVĚZDÁŘI

Přednáška se věnuje modernímu kulturnímu fenoménu, který lze nazvat české a moravské amatérské hvězdářství. Jeho počátky spadají do druhé poloviny 40. let 20. století, kdy jsou živelně zakládány astronomické spolky, kluby, kroužky apod., a zároveň dochází i k výstavbě hvězdáren. Od 50. let jsou tyto spolky a hvězdárny transformovány do nově vznikající sítě profesionálních astronomických observatoří se specifickým posláním vychovávat astronomy a hvězdáře.
Cílem přednášky je seznámit posluchače s hlavními myšlenkovými směry, událostmi, osobnostmi a dobovými prameny.
Určeno pro: 8. a 9. třída ZŠ, gymnázium, střední škola


BRAHE, GALILEO, KEPLER

Přednáška o vědecké revoluci, která probíhala na přelomu 16. a 17. století. Mezi její významné podporovatele patřili: Tycho Brahe – tvůrce přesných trigonometrických přístrojů; Galileo Galilei – zakladatel experimentální fyziky a moderní mechaniky; Johannes Kepler – tvůrce zákonů nebeské mechaniky. Cílem přednášky je seznámit posluchače s hlavními myšlenkovými směry, událostmi, osobnostmi a dobovými prameny.
Určeno pro: 7. a 9. třída ZŠ, gymnázium, střední škola


KEPLER HLEDÁ EXOPLANETY

Již nějakou dobu víme, jak vypadají planety ve Sluneční soustavě, jak se pohybují a jaké mají vlastnosti. Jak je to ovšem s planetami u jiných hvězd? Kolik jsme jich už našli a jak vypadají? Jsme schopni zjistit, jestli je tam život? Přednáška provede posluchače problematikou hledání cizích planet pomocí Keplerových zákonů a Dopplerova efektu.
Určeno pro: 6. a 9. třída ZŠ, gymnázium, střední škola


POSELSTVÍ KAMENE ANEB JAK VZNIKALY KARPATY

Netradiční program pro základní a střední školy s využitím venkovní geologické expozice, paleontologické miniexpozice a zapojení žáků a studentů do samostatné práce.

Vzdělávací program s praktickými činnostmi rozvíjí a nabízí žákům a studentům:

 • orientaci v základních pojmech z oblasti věd o neživé přírodě
 • možnosti učení se základních faktů srovnáváním různých druhů hornin
 • pochopení souvislostí mezi geologickým vývojem regionu, dávným životem a současností
 • možnosti praktického seznámení se základními typy hornin a pozůstatků dávného života v našem regionu
 • systematizaci poznatků ze školní výuky či naopak motivaci k plánované výuce
 • možnost úpravy programu a jeho náplně dle potřeby výuky

 

Informační plakátek

Ke stažení ve formátu pdf (0,84 MB)

 

Program obsahuje:

 • úvodní přednášku s besedou - seznámení se základními pojmy
 • praktickou část v geologické expozici pod širým nebem s velkými vzorky
 • práci s malými vzorky a práci s paleontologickou expozicí
 • praktické poznávání vzorků hornin, odbornou podporu účastníkům


Organizační informace a možnosti objednávky

Realizaci akce je možné dohodnout telefonicky, e-mailem nebo osobně na Hvězdárně Valašské Meziříčí. Kontaktní osoba: Libor Lenža (telefon - 571 611 928, e-mail - libor.lenza@astrovm.cz).

Optimální počet účastníků 20-40 osob.

 


Večerní a noční akce na školách

Jestliže pořádáte večerní a noční aktivity, můžeme Vás navštívit a pomocí přenosného dalekohledem názorně předvést krásy noční oblohy, které spatříte na vlastní oči.

 

 

 

 

Vstupné na akce dle platného ceníku (Doplňková výuka pro školy).


   
Tato stránka je vytištěna z webu www.astrovm.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu.
WebArchiv Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
Příspěvková organizace Zlínského kraje. Telefon: 571 611 928, E-mail: info@astrovm.cz, Vyrobil: WebConsult.cz
Jak chráníme Vaše osobní údaje | Nastavení cookies