Hvězdárna Valašské Meziříčí
www.astrovm.cz
Zřizovatelem organizace je
   


30.11.2023
Astronomická olympiáda 2023/2024

V uplynulých dnech se členové astronomických kroužků hvězdárny pokusili uspět ve školním kole astronomické olympiády v těchto kategoriích: 6. a 7. třída a 8. a 9. třída. Do tohoto vědomostního zápolení se zapojilo celkem 13 dětí s tím, že pro některé to bude zkouška tzv. nanečisto a skutečné vědomostní zápolení je bude čekat až v následujících letech.

30.11.2023
Hvězdárna, jak ji neznáte (1990-1991)

Seriál o hvězdárně, tak jak ji prožívali a zažívali naši předchůdci. V tomto díle nakoukneme do minulého století, kdy na počátku 90. let se zdálo, že hvězdárny zaniknou v rámusu rodícího se kapitalismu.

02.02.2023
Astronomická olympiáda

Na počátku ledna tohoto roku organizovala hvězdárna pro členy astronomického kroužku školní kolo astronomické olympiády v kategorii EF (8. a 9. třída.). Za necelých 60 minut museli její účastníci odpovědět na cca 20 otázek a vypočítat několik příkladů. Tak například museli znát termíny jako radiant, atmosférická refrakce anebo Langrandeův bod. Matematicky pak měli zvládnout  např. výpočet rychlosti vzdalování hvězdy.

Přihlašte se k odběru aktualit AKA, novinek z hvězdárny a akcí:

S Vašimi osobními údaji pracujeme dle našich zásad zpracování osobních údajů.

Více informací o zasílání novinek

Nacházíte se: Úvodní stránka » Program » Projekty » Realizované projekty » Společně do stratosféry

Společně do stratosféry

Základní informace o projektu

Název projektu: SPOLEČNĚ DO STRATOSFÉRY
Evidenční číslo projektu: 10.0275
Registrační číslo projektu: CZ/FMP.10/0275
Žadatel projektu: Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.
Vsetínská 78
757 01  Valašské Meziříčí
Partner projektu:

Slovenská organizácia pre vesmírné aktivity
Tupolevova 5
851 01 Bratislava
Slovenská republika

Termín realizace: červenec 2013 – červen 2014
Kontaktní email libor.lenza@astrovm.cz

 

Projekt je spolufinancován z Fondu Mikroprojektů Operačního programu příhraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013

Základní teze projektu

Kosmický výzkum je oblastí moderních technologií a pokročilé techniky. Jeho vlastní realizace je sice nákladná, ale technické a vědecké přínosy jsou vždy podstatně vyšší. V příhraniční oblasti obou zemí se problematikou kosmického výzkumu v oblasti vzdělávání a popularizace zabývá jen několik hvězdáren (a planetárií) a navíc je tento obor v různé (většinou minimální) podobě zahrnut do učiva základních i středních škol. V oblasti mimoškolních aktivit se jedná o zcela okrajovou aktivitu. Mladí lidé mají k novým technologiím velmi dobrý vztah, mnohdy však velmi povrchní, bez znalosti podstaty těchto technologií a navíc i s velmi malým povědomím o uživatelských možnostech.

Považujeme za vhodné nabídnout v rámci rozvoje přeshraniční spolupráce možnosti poznávání nových špičkových technologií, ale také poznávání a hlubší seznamování se s běžně využívanými technologiemi (výpočetní technika, ukládání a správa dat, komunikační technika včetně mobilní, určování pozice - GPS apod.).

Právě tento koncept byl zvolen jako výchozí při přípravě tohoto projektu orientovaného nejen na vzdělávání, vzájemné poznávání a navazování spolupráce na úrovni organizací i jednotlivců, ale hlavně na možnosti praktického návrhu, konstrukce, operačního nasazení přístrojů pro společné balónové stratosférické lety jako nástroje podpory zájmu, motivace a vzdělávání v příhraniční oblasti. To vytváří nové příležitosti k odbornému vzdělávání, růstu vzdělanosti, atraktivnosti, a to vše přímo v příhraniční oblasti (není nutno cestovat do velkých univerzitních center zaměřených na techniku).

Možnost vlastní tvořivé práce, možnost uplatnit své nápady v rámci přeshraniční soutěže o nejzajímavější experimenty a přístroje přinese nové vzdělávací i rozvojové impulsy přímo v příhraničních oblastech. Vytváří se tím základní spolupracující struktury a kontakty, které je možné využít i v dalších oblastech společného rozvoje.

 

Hlavní cíl projektu:

Posílení integrace a dlouhodobě funkčních a udržitelných forem spolupráce s důrazem na rozvoj lidských zdrojů a vzdělávání v příhraniční oblasti SR-ČR.

Specifické cíle mikroprojektu:

  • Specifický cíl 1 - Rozvoj lidských zdrojů a vzdělávání s využitím inovovaných vzdělávacích možností na bázi moderních technologií a netradičního přístupu.
  • Specifický cíl 2 - Rozvoj spolupráce v oblasti společného vzdělávání a odborné přípravy.
  • Specifický cíl 3 - Rozvoj vzdělávacích příležitostí, aktivit a programů zejména pro studenty a podpora jejich iniciativy a aktivity s dopadem na rozvoj mezilidských příhraničních vztahů.

 

Partner projektu

 

Partnerem projektu je Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity -  SOSA – z anglického názvu „Slovak Organisation for Space Activities“. SOSA je občianske združenie, ktoré:

  • Popularizuje vesmírny výskum na Slovensku
  • Zasadzuje sa o vstup Slovenska do Európskej vesmírnej agentúry ESA a Európskeho južného observatória ESO (Viď aj prečo by mala SR vstúpiť do ESA?)
  • Organizuje verejné prednášky a workshopy pre všeobecné zvyšovanie povedomia o potrebe rozvoja kozmického výskumu a priemyslu na Slovensku (viď kalendár akcií)

Za týmto účelom vytvára sieť kontaktov so strednými a vysokými školami, výskumnými ústavmi a priemyselnými firmami so záujmom a potenciálom pôsobiť na poli vesmírneho výskumu a obchodu.

 

 
Hlavní aktivity projektu:

Koordinační setkání s projektovým týmem slovenského partnera

Cílem je společně s naším přeshraničním partnerem projektu naplánovat (časově i prostorově) realizaci projektu, konkrétních aktivit, rozdělit dílčí úkoly, určit konkrétní odpovědnosti, termíny plnění a celkový harmonogram realizace projektu. Důležitou součástí také bude analýza technických problémů, které mohou nastat, způsoby jejich řešení a také publicita a propagace projektu.

Mimořádnou pozornost budeme věnovat diskusi a přípravě organizace, propagace a průběhu přeshraniční soutěže o nejlepší návrhy studentských experimentů a přístrojů.

 

Společně do stratosféry - ověření technologie

Aktivita slouží k ověření technologie a techniky k vypuštění studentských experimentů balónem do stratosféry. Oba plánované starty stratosférických balónů s přístrojovou platformou v této aktivitě připraví projektový tým z obou zemí ve spolupráci s externími spolupracovníky a zájemci.

Realizace aktivity bude probíhat za těsné spolupráce obou partnerů. Postupně budou: (A) navrženy a vybrány experimenty k otestování technologií používaných základní platformou stratosférického balónu (komunikace, ukládání dat, dohledání apod.); (B) vybrané přístroje budou ve spolupráci s externím dodavatelem postaveny a specialisty projektového týmu odzkoušeny na zemi, včetně jejich integrace v rámci přístrojové platformy; (C) u externího dodavatele budou objednány dva lety stratosférických balónů s přístrojovou platformou; (D) ve vzájemné spolupráci budou vybrány a dohodnuty termíny jejich vypuštění (předpokládáme jeden start v SR, jeden v ČR - podle možností); (E) budou oba starty realizovány a budou sbírána data z přístrojů a bude provedeno jejich zpracování a vyhodnocení; (F) výsledky budou publikovány a získané zkušenosti se promítnou do přípravy dalších dvou startů se studentskými experimenty a rovněž do vzdělávacích aktivit. Důležitou součástí (G) bude pečlivá dokumentace pro účely vzdělávacích a motivačních akcí a publicity projektu.

 

Studentské lety - výběr experimentů v soutěži

Aktivita se skládá ze dvou částí. První představuje vyhlášení a realizaci studentské soutěže o nejlepší experimenty na stratosférických balónech, včetně její informační a propagační podpory na školách příhraničního regionu. Jejím cílem je motivovat mladé lidí k zájmu a aktivní činnosti v rámci přeshraniční spolupráce v oblasti techniky, technologií a vědeckých metod a postupů. Soutěž je primárně určena žákům posledních dvou ročníků základních škol a především škol středních.

Výsledky soutěže budou zveřejněny a výsledky budou oznámeny úspěšným týmům, s nimiž pak budeme v kontaktu po celou dobu příprav experimentů k samotnému letu. Úspěšní účastníci a týmy, jejichž experimenty budou vybrány k realizaci, budou pozváni přímo na start stratosférického balónu s jejich experimentem (zajištěna doprava autobusem).

V druhé části aktivity proběhne dle ověřeného schématu a postupů z aktivity „Společně do stratosféry - ověření technologie“ vypuštění vybraných experimentů a přístrojů při jednom ze dvou stratosférických balónových letů za účasti studentů, zástupců školy, médií apod.

 

Pracovní workshopy

Doplňková aktivita k aktivitě „Studentské lety - výběr experimentů v soutěži“. Jejím cílem je poskytnout zájemcům z řad žáků a studentů možnost odborného růstu, dalšího oborově zaměřeného vzdělávání a připravit je teoreticky i prakticky na soutěž o nejlepší experimenty. Budou uspořádány dva workshopy, jeden na území SR (pravděpodobně Trenčianský kraj) a jeden na území ČR (Zlínský kraj). Předpokládáme celkovou účast maximálně 20 účastníků a předpokládáme přibližně paritní zastoupení účastníků z obou zemí.

Informace o konání workshopů budou převážně elektronicky rozeslány na střední školy technického a přírodovědného směru na obou stranách hranice a organizacím zabývajících se vzděláváním mládeže. Akce jsou plánovány jako dvoudenní (jedna noc) a předpokládáme vždy 4 odborné lektory na vedení teoretické i praktické přípravy.

 

Populárně-vzdělávací programy pro školy

Významná aktivita na podporu aktivity „Studentské lety - výběr experimentů v soutěži“. Projektový tým připraví v přeshraniční spolupráci zajímavý vzdělávací program s praktickými ukázkami a informacemi se zkušenostmi našeho partnera a představí možnosti nabízené projektem (workshopy a především vyhlašovanou soutěž).

Účelem těchto akcí realizovaných přímo na školách je jednak podpořit vzdělávání v technických oborech a motivovat mladé lidi k aktivnímu připojení k projektu. Navíc aktivita slouží k prohloubení přeshraniční spolupráce a vzájemnému poznávání.

Celkem je naplánováno 16 akcí přímo na školách, z toho 8 akcí v ČR realizovaných slovenským lektorem (ve slovenštině) a 8 akcí v SR českým lektorem (v češtině). Součástí populárně-vzdělávacích akcí bude také diskuse a předávání informačních materiálů publicity projektu a samozřejmě možnost diskuse a dotazů. Na škole bude přenechán kontakt na členy projektového týmu a předměty publicity projektu. Délka programu bude variabilní mezi 1 a 2 vyučovacími hodinami.

 

Přeshraniční setkání odborníků a studentů - na HVM - po skončení studentských letů

Jedná se o mimořádnou vzdělávací akci s cílem navazovat vzájemnou spolupráci a kontakty nejen mezi organizacemi, ale také jednotlivci. Důraz budeme klást na možnost setkání, seznámení a konzultací mezi zájemci z řad studentů a přítomnými odborníky. Tuto mezigenerační a přeshraniční interakci chápeme jako velmi přínosnou a je příležitostí k dalšímu prohlubování spolupráce mezi lidmi v příhraničních regionech.

Akce se bude konat v areálu žadatele. Jedná se o třídenní akci (tedy dvě noci) a předpokládáme cca 32 účastníků přibližně v paritním zastoupení obou zemí. Odborně akci zajistí celkem 7 zvaných externích lektorů specialistů (bude jim hrazena přednáška a cestovné) a pracovníci projektového týmu.

Cílem setkání je kromě vytvoření tradice těchto setkání především poskytnutí základního přehledu o současných aktivitách kosmického programu obou zemí, ale i celosvětového přehledu novinek a příležitostí v této oblasti. Dále je cílem seznámit se navzájem s realizovanými experimenty, jejich výsledky a možnostmi dalších obdobných aktivit do budoucna (v rámci panelové diskuse) v kontextu rozvoje přeshraniční spolupráce.

O všech plánovaných akcích budete informováni prostřednictvím našich webových stránek, či webových stránek partnera projektu či dalších spolupracujících organizací.

 

Ke stažení - pdf verze žádosti na projekt Společně do stratosféry. (pdf, 331 kB)

 

 

autor: Libor Lenža


   
Tato stránka je vytištěna z webu www.astrovm.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu.
WebArchiv Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
Příspěvková organizace Zlínského kraje. Telefon: 571 611 928, E-mail: info@astrovm.cz, Vyrobil: WebConsult.cz
Jak chráníme Vaše osobní údaje | Nastavení cookies