Hvězdárna Valašské Meziříčí
www.astrovm.cz
Zřizovatelem organizace je
   


03.06.2024
Neformální setkání partnerů klíčového projektu Hvězdárny Valašské Meziříčí

Poslední květnovou středu roku 2024 se v areálu Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o. uskutečnilo setkání partnerů projektu Kulturního a kreativního centra – Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. V současné době finišují přípravy pro zahájení samotné stavby nového objektu, ale stejně tak se snažíme nacházet a rozvíjet spolupráci s řadou partnerů, kteří nám mohou s činností v nových prostorách pomoci.

14.04.2024
Víkendová stáž studentů Společné laboratoře optiky UP a FZÚ AV ČR

Již tradičně se minimálně jednou za rok na naší hvězdárně objeví studenti předmětu SLO/PA Univerzity Palackého v Olomouci, Společné laboratoře optiky UP a FZÚ AV ČR. Stejně tomu bylo i letos, ale přece jen ta letošní stáž byla něčím výjimečná… světe div se, vyšlo nám počasí! A čím vším se studenti u nás zabývali? Hlavními tématy byly astronomické přístroje, astronomická pozorování a jejich zpracování.

18.03.2024
Hvězdárna na Den hvězdáren a planetárií představila nové modely Slunce a Země

Také valašskomeziříčská hvězdárna se v pátek 15. 3. 2024 zapojila do celorepublikového Dne hvězdáren a planetárií, aby veřejnosti představila práci těchto pracovišť, jejich význam a přínosy. Připravili jsme bohatý program od odpoledních až do večerních hodin, kdy si mohli trpěliví návštěvníci prohlédnout nejen našeho nejbližšího nebeského souputníka, ale také největší planetu Sluneční soustavy Jupiter. Odpolední programy byl určený zejména dětem a v podvečer jsme veřejnosti slavnostně představili dva nové nafukovací modely těles nebeských, Slunce a naší planety Země.

Přihlašte se k odběru aktualit AKA, novinek z hvězdárny a akcí:

S Vašimi osobními údaji pracujeme dle našich zásad zpracování osobních údajů.

Více informací o zasílání novinek

Nacházíte se: Úvodní stránka » Program » Projekty » Realizované projekty » Se Sluncem společně

Se Sluncem společně

Základní informace o projektu

Název projektu: SE SLUNCEM SPOLEČNĚ
Evidenční číslo projektu: 08.234
Registrační číslo projektu: CZ/FMP.08/0234
Žadatel projektu: Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.
Vsetínská 78
757 01  Valašské Meziříčí
Partner projektu: Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste
Dolinský potok 1278
024 01  Kysucké Nové Mesto, Slovenská republika
Termín realizace: leden 2013 – prosinec 2013
Kontaktní email libor.lenza@astrovm.cz

 

 

Projekt je spolufinancován z Fondu Mikroprojektů Operačního programu příhraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013

Logo projektu Se Sluncem společně

V rámci projektu bude připravena a spuštěna přeshraniční webová komunikační platforma na adrese

 

www.pozorovanislunce.eu

www.pozorovanieslnka.eu

 

kde budou umístěny všechny informace o projektu a především o pozorování Slunce, aktuální aktivitě, soutěži včetně vítězných prací, pozorovatelských aktivitách, informace o akcích, seminářích, workshopech apod.

 

 

 

Teze projektu:

    Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o. stejně jako partner projektu na slovenské straně Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste, jsou dlouhodobě existující specifické vzdělávací instituce s regionální i nadregionální působností. Jejích hlavním úkolem a cílem je poskytovat vzdělávání především žákům a studentům základních a středních škol v oblastech přírodních věd, techniky a technologií. Prostřednictvím (pro mladé lidi atraktivní) astronomie, meteorologie či kosmonautiky přibližují a vysvětlují základní principy přírody, techniky apod. V posledních letech se především žadatel (díky lepšímu personálnímu vybavení) orientuje na oblast specifických vzdělávacích programů a systémů.

Celkový snímek Slunce pořízený na Hvězdárně Valašské Meziříčí.Celkový snímek sluneční chromosféry v čáře vodíku.

    Hlavní myšlenka a záměr projektu byl umocněn úspěšnou realizací již ukončeného projektu Kooperující síť v oblasti astronomických odborně-pozorovatelských programů. Ukázala se výhodnost vybudování vzdělávacích kapacit pro specifické formy vzdělávání v příhraničních oblastech v místech, kde jsou k tomu nejlepší podmínky. Projekt prokázal, že o tyto formy vzdělávání prostřednictvím praktické činnosti je mezi žáky a studenty zájem, a že se tyto formy stále více uplatňují oproti klasické přednášce. Uvedený projekt umožnil vybudování specializované učebny, která již běžně slouží svému účelu. Diskuse nad dalším rozvojem této přeshraniční spolupráce ukázala potřebu inovativního rozvoje směrem k vybudování zařízení pro vlastní pořizování a zpracování dat. To se nám z velké části již také podařilo v předchozích projektech, z nichž využíváme řadu zařízení a přístrojů. Proto je předkládaný projekt orientován na dovybavení přeshraničního vzdělávacího a výukového centra pro pozorování Slunce a pořízení a zpracování digitálních obrazových dat, na to navázané vzdělávací aktivity především pro žáky a studenty, komunikační platformu a přeshraniční soutěž.

Snímek sluneční chromosférické erupce.    V současné době je odborné pracoviště v jižní budově vybaveno z velké části zastaralou klasickou fotografickou technikou (na klasických fotografických koncovkách), která se s ohledem na náklady a náročnost zpracování používá již jen okrajově. Po optické stránce je však stávající vybavení již dostatečné s výjimkou stálého chromosférického dalekohledu pro pozorování Slunce v jedné vlnové délce a filtrového etalonu pro spektrální čáru vápníku.

    Relativně malými náklady je však možné toto pracoviště efektivně proměnit na moderní vzdělávací a výukové centrum využívající digitální technologie, a na to navázané zpracování a archivaci dat (IT). Velký význam v rozvoji přeshraniční spolupráce vidíme také ve vytvoření společné komunikační platformy v oblasti pozorování Slunce a digitální fotografie. Pozorování Slunce je z pohledu školní výuky výhodnější, jelikož je možné jej realizovat i v době klasické školní výuky (tedy ve dne), včetně návštěv tohoto speciálního vzdělávacího a výukového centra.

Snímek sluneční protuberance z protuberančního koronografu, kde je obraz vlastního slunečního disku zastíněn kovovým terčem.    Na zlepšení vzdělávacího procesu a přeshraniční spolupráce jsou zaměřeny vzdělávací aktivity projektu. Zásadním způsobem mění možnosti návštěvníků (při dlouhodobých vzdělávacích akcích) vlastní práce, pořízení dat, pochopení nejen základů sluneční fyziky, ale také procesů pořízení, kalibrace, zpracování a interpretace napozorovaných dat.

    Není nám známo, že by stejné či alespoň podobné zařízení v příhraniční oblasti SR a ČR existovalo. Domníváme se, že právě existující technické, personální i odborné vybavení naší observatoře je pro vybudování přeshraničního vzdělávacího a výukového centra této kategorie efektivní a velmi vhodné (i s ohledem na dopravní dostupnost z ČR i SR). Záměr je z pohledu žadatele i partnera připraven k případné realizaci.

Hlavní cíl projektu:

Posílení integrace a dlouhodobě funkčních a udržitelných forem spolupráce v příhraniční oblasti SR-ČR s důrazem na rozvoj lidských zdrojů a vzdělávání, rozvoj infrastruktury pro vzdělávání v příhraniční oblasti SR-ČR.

Specifické cíle mikroprojektu:

  • Specifický cíl 1 - Rozvoj lidských zdrojů a vzdělávání s využitím modernizované infrastruktury – praktické školící a výukové centrum
  • Specifický cíl 2 - Zlepšení podmínek a posílení spolupráce v oblasti společného specifického odborného vzdělávání
  • Specifický cíl 3 - Rozvoj a vytvoření prostředků na zlepšení informačních toků a komunikace mezi příhraničními oblastmi – specializovaný internetový portál (komunikační platforma)
  • Specifický cíl 4 - Rozvoj vzdělávacích aktivit a programů zejména pro děti, mládež a studenty a podpora jejich iniciativy a aktivity, rozvoj mezilidských příhraničních vztahů

 

Hlavní aktivity projektu:

Koordinační setkání

Cílem aktivity je společně s partnerem projektu naplánovat (časově i prostorově) realizaci projektu, konkrétních aktivit, rozdělit dílčí úkoly, určit konkrétní odpovědnosti, termíny plnění a celkový harmonogram realizace projektu. Zaměříme se především na společnou působnost při publicitě a propagaci akcí a zajištění dostatečné informovanosti slovenských občanů, žáků, studentů tak, abychom naplnili očekávání projektu o společné účasti občanů z obou stran hranice na jednotlivých akcích v projektu plánovaných. Koordinační setkání projektových týmů je naplánováno v areálu partnera. 

Společné vzdělávací a výukové centrum pro přeshraniční spolupráci

Cílem je připravit technické a metodické podmínky pro prakticky orientované vzdělávací aktivity a dovybavit a dobudovat vzdělávací a výukové centrum zaměřené na pozorování Slunce (projevů sluneční aktivity) a pořízení, kalibraci, zpracování a interpretaci digitálních snímků (odborně-technických). Výhoda při využívání pozorování Slunce jako výukové metody oproti nočním pozorováním je jednak větší podobnost těchto snímků běžným snímků z technické praxe a především skutečnost, že tato pozorování mohou být prováděna ve dne (za běžného provozu a výuky ve školách).
Výsledkem aktivity bude funkční přeshraniční vzdělávací a výukové centrum osazené přístroji pro pozorování Slunce ve spektrální čáře vápníku (393 nm), vodíku (656 nm) pro celkové přehledové snímky Slunce, přístroji (dalekohledy, koncovky, snímače) pro detailní pozorování erupcí, protuberancí a pořizování spekter (pro vzdělávací účely). 

Vzdělávací workshopy pro studenty "Se Sluncem společně"

Klíčovou vzdělávací aktivitou s velkým přeshraničním dopadem jsou vzdělávací workshopy, které jsou určeny především žákům, studentům i dalším zájemcům z obou stran hranice. Celkem 3 akce budou probíhat v dovybaveném vzdělávacím a výukovém centru v areálu žadatele, s využitím již existující specializované učebny. Ubytování bude zajištěno v ubytovně turistického typu přímo v areálu žadatele (náklady - pouze služby s vypráním ložního prádla), strava bude zajištěna v některém z blízkých stravovacích zařízení.

Náplň workshopu bude na rozdíl od jiných akcí již zaměřena výhradně na digitální prostředky pro pozorování, kalibraci a zpracování dat včetně jejich interpretace. V případě příznivého počasí si každý z účastníků samostatně pořídí sadu digitálních snímků aktivních oblastí na Slunci, případně protuberancí (dle vlastní preference), a ty bude pod vedením odborných lektorů zpracovávat. Teoretická příprava bude probíhat hromadně formou workshopu a praktik. 

1. česko-slovenské setkání pozorovatelů Slunce

Cílem společného přeshraničního 1. česko-slovenského setkání pozorovatelů Slunce je obnovit tradici společných odborných setkávání početných pozorovatelů Slunce nejen na hvězdárnách z obou stran hranice. V 80tých letech 20. století se jednalo o velmi početnou komunitu na obou stranách hranice (v rámci již zaniklého projektu FOTOSFEREX). Vzájemné kontakty byly po rozpadu republiky téměř přerušeny a dílčí spolupráce se navázala díky již realizovaným projektům v OP PS SR-ČR. Tento projekt je zacílen na tuto skupinu zájemců, pracovníků a studentů. Pozorování Slunce je vhodnou možností k demonstraci jevů a úkazů, které jsou dobře využitelné i pří vzdělávací činnosti a doplňkové výuce pro ZŠ a SŠ. Třídenní akce se bude konat v areálu žadatele. V rámci akce bude představeno nové vzdělávací a výukové centrum, jeho možnosti pro vzdělávání, výuku, pracovníky hvězdáren, pedagogy apod. 

Společná komunikační platforma - Webové stránky projektu

Cílem aktivity je fyzické zajištění komunikační platformy - webového serveru - specializovaného na problematiku pozorování Slunce v kontextu přeshraniční spolupráce, digitální snímky a jejich zpracování, kalibrace a interpretace.

Server bude sloužit jako komunikační platforma pro danou skupinu zájemců, studentů, pedagogů, odborných pracovníků a dalších zájemců na obou stranách hranice. Na serveru budou uveřejňovány pozvánky na společné akce, kampaně, nabídky spolupráce, pozorovací programy, výměny studentů, pozorovatelů apod.

Webové stránky budou využity k prezentaci přeshraniční soutěže a především pro prezentaci nejlepších a oceněných prací, včetně celé rubriky věnované problematice digitálního fotografování a snímání Slunce. 

Studijní a motivační cesta studentů, pedagogů a pracovníků hvězdáren

Specifická vzdělávací akce propojuje studijní cestu s motivačním pobytem ve vybudovaném vzdělávacím a výukovém centru a vzdělávacím seminářem.

Akce je naplánována tak, že navštívíme pracoviště partnera, kde nám představí své aktivity v oblasti pozorování Slunce a jeho využití pro vzdělávací účely. Zde také nastoupí účastníci ze Slovenska a budeme pokračovat směrem do ČR. Zde navštívíme obec, která ve velké míře aktivně využívá sluneční energii v obecních projektech. Zde se v prostorách hotelu uskuteční krátký pracovní seminář zaměřený na navštívené lokality a širší možnosti využití Slunce jako fenoménu pro praktickou výuku, vzdělávání a zábavnou výuku. Ráno přejedeme do areálu žadatele se zastávkou a exkurzí v místě intenzivního využívání obnovitelných zdrojů energie pocházejících ze Slunce.

V prostorách žadatele bude představeno vybavení a především možnosti nového vzdělávacího a výukového centra, účastníci si budou moci práci v tomto centru sami vyzkoušet. Na to bude navazovat malý pracovní seminář o možnostech další spolupráce ve vzdělávání s využitím praktických ukázek a pozorování Slunce. 

Přeshraniční fotografická soutěž - Společně se Sluncem

Přeshraniční soutěž výhradně digitálně pořízených snímků (případně jejich sérií) s tematikou „Společně se Sluncem“ bude vyhlášena ve dvou kategoriích: (1) žáci a studenti a (2) dospělí. Navíc budou pro každou kategorii dva tematické okruhy. Pracovní označení okruhů jsou: (A) odborný a technický snímek, (B) Společně se Sluncem - variace na téma Slunce.
K soutěži budou zpracovány návody a metodiky, jak pracovat s digitálními fotoaparáty na mobilních telefonech, jak zpracovávat snímky, jak je upravovat, publikovat apod.

Soutěžní práce vyhodnotí porota složená z odborníků a znalců oboru a digitální fotografie a stanoví pořadí prací, zveřejněny budou pouze první 3 místa. Úspěšní soutěžící (prvních 10 míst v každé kategorii a tématu) budou osloveni s nabídkou účasti na jednodenním závěrečném soustředění účastníků fotografické soutěže. Akce se uskuteční v areálu žadatele a předpokládáme účast cca 30 osob. Součástí programu budou i odborné přednášky a krátké ukázky a workshopy a především příležitost ke vzájemnému setkávání, poznávání a navazování kontaktů. Web projektu se stane místem publikování vítězných prací.

 

autor: Libor Lenža


   
Tato stránka je vytištěna z webu www.astrovm.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu.
WebArchiv Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
Příspěvková organizace Zlínského kraje. Telefon: 571 611 928, Mobil: 777 277 134, E-mail: info@astrovm.cz
Jak chráníme Vaše osobní údaje | Nastavení cookies | Vyrobil: WebConsult.cz