Hvězdárna Valašské Meziříčí
www.astrovm.cz
   


02.02.2023
Astronomická olympiáda

Na počátku ledna tohoto roku organizovala hvězdárna pro členy astronomického kroužku školní kolo astronomické olympiády v kategorii EF (8. a 9. třída.). Za necelých 60 minut museli její účastníci odpovědět na cca 20 otázek a vypočítat několik příkladů. Tak například museli znát termíny jako radiant, atmosférická refrakce anebo Langrandeův bod. Matematicky pak měli zvládnout  např. výpočet rychlosti vzdalování hvězdy.

01.06.2022
Klub nadaných dětí ve školním roce 2022/2023

Od září 2022 bude Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. nabírat nové zájemce do Klubu nadaných dětí, který zde funguje pod záštitou Dětské mensy již od roku 2019.

Ve školním roce 2022/2023 otevíráme klub pro děti, které budou v tomto školním roce navštěvovat 3. – 5. třídu ZŠ.

27.04.2021
Vydejte se s námi do stratosféry!

Touha prozkoumat stratosféru a její vliv nejen na živé organismy stojí za projektem s názvem Společně na hranici vesmíru. Jeho cílem je vytvořit, podpořit a udržet malé vývojové a výzkumné týmy složené z techniků a výzkumníků z obou stran česko-slovenské hranice. Projekt jsme začali realizovat v listopadu 2020 a i přes nepřízeň okolních podmínek, úspěšně pokračuje.

Přihlašte se k odběru aktualit AKA, novinek z hvězdárny a akcí:

S Vašimi osobními údaji pracujeme dle našich zásad zpracování osobních údajů.

Více informací o zasílání novinek

Nacházíte se: Úvodní stránka » Program » Projekty » Realizované projekty » Pod společnou oblohou » Aktivity PSO

Aktivity PSO

Informační kampaň s cílem motivovat stávající pozorovatele a především k oboru přitáhnout nadanou mládež

Velmi specifickou aktivitou je kampaň s cílem získat pro tuto práci nové zájemce a nabídnout velmi zajímavé využití volného času mládeže a možnosti mimoškolní vzdělávání. Kampaň by byla rozvinuta ve spolupráci s hvězdárnami v příhraničních regionech na obou stranách hranice, astronomickými kroužky, Klubem mladých Debrujárů, základními a středními školami.
Kampaň je postavena na dvou vhodně se doplňujících pilířích, a to sestaveným a vytištěným informačním materiálem podloženým osobní návštěvou a motivační besedou zajištěnou pracovníky realizujícími projekt. Po osobní motivaci jim bude předán informační materiál s podrobnějšími informacemi (a trvalejšími, mohou se k informacím vracet). Ze zkušenosti víme, že osobní návštěva a bezprostřední kontakt se zkušeným pracovníkem je pro děti a mládež silně motivujícím prvkem.
Cílem kampaně je podchytit zájem o tuto činnost mezi mládeží a dále (v dalších aktivitách projektu i po jeho skončení) s ní dále pracovat.


Koordinační setkání projektových týmů na Slovensku

Na základě současných zkušeností je základní setkání projektových týmů partneru projektu velmi užitečné a přínosné a vede to ke snížení problémů, lepší koordinaci a lepšímu zajištění samotné realizace, včetně vytvoření časového a prostorového harmonogramu projektu. Setkání bude probíhat na Slovensku v Hlohovci s ohledem na pozorovací a výchovně-vzdělávací aktivity partnera.


Návrh a realizace webové prezentace projektu - dlouhodobě použitelné a funkční

S ohledem na specifika projektu v oblasti výstupů jsme se rozhodli rozdělit webovou prezentaci na dvě části. První z nich - organizačně-projektová - bude umístěna na webových stránkách realizátora, kde jsou informace o podobných projektech standardně uváděny (projekty.astrovm.cz), druhá část - odborná - bude prezentována na vybraných serverech tohoto odborného zaměření již existujících (nemá smysl vytvářet další stránky a duplikovat tak již existující portály). Obě části budou provázány funkčními odkazy.
Rozpočet počítá s návrhem a realizací návrhu organizačně-projektové části, včetně její údržby, aktualizace a obsahové náplně. Odbornou část chceme kromě praktických věcí vhodně doplnit o pilotní články z vybraných oborů problematiky nočních pozorování. Jako autory článků oslovíme přední odborníky v ČR a SR.


Setkání zájemců o pozorování z řad mládeže z ČR a SR

Tato aktivita projektu je zaměřena na podrobnější práci se zájemci z řad mládeže (jenž vzejdou z předchozí kampaně).
Cílem této aktivity je: poskytnout základní informace z oboru nočního pozorování, především pozorování proměnných hvězd, zpracování údajů, práci s nimi, metody a způsoby národní i mezinárodní spolupráce a výměny dat, vzájemné poznávání a seznámení se s dosavadní historií a důležitými fakty z oboru nočního pozorování.
Kromě těchto obecný cílů je specifickým cílem přitáhnout mladé lidi k praktické práci v mezinárodních týmech v široké mezinárodní spolupráci. České a slovenská astronomie má i přes řadu problémů ve světě stále velmi dobrý zvuk. Jde tedy o to, začít v době velké nabídky zábavy a trávení volného času jenž je dnes mládeži běžnou komercí nabízeno, vychovávat mladou nastupující generaci pozorovatelů a zájemců o smysluplné trávení volného času a vzdělávání.
Setkání bude probíhat v prostorách realizátora a bude se jednat o pracovní seminář s workshopem a praktickými ukázkami a individuální péči menším skupinkám zájemců (díky individuálnímu přístupu předpokládáme větší motivaci účastníků). Účastníkům budou hrazeny náklady na ubytování a zajištěna strava (pro mnohé rodiče a studenty jsou výdaje spojené s podobnými akcemi limitující, proto v projektu předpokládáme hrazení těchto nákladů z projektu).
Jako lektoři budou vybráni přední čeští a i slovenští odborníci v daném oboru s velkými praktickými zkušenostmi. Ač primárně bude tato akce určena zájemcům z české strany, budou vítáni i případní zájemci ze slovenských příhraničních oblastí.


Přeshraniční fórum a mezinárodní konference o stelární astronomii "Na Bezovci" včetně vydání sborníku a metodických materiálů.

Tradiční akci o stelární astronomii "Na Bezovci" doplníme a rozšíříme, a to hned třemi směry. První z nich je skutečnost, že díky projektu budou moci akci navštívit zájemci o pozorování a koncepční práci z ČR, a druhá je rozšíření konference o přeshraniční fórum o pozorování a zapojení nových zájemců do stávajících i vznikajících pozorovacích sítích.
Posledním rozměrem inovativnosti je vydání sborníků přednesených prací i diskusních příspěvků a závěrů workshopu . Právě tento rozměr dosavadním ročníkům výrazně chyběl. Na tisku sborníků v obou řečech se budeme podílet částečně a to úhradou tisku 120 ks sborníku.
Vysoká odborná úroveň a kvalitní příprava akce je základní podmínkou, jenž garantuje naplnění cílů této části projektu, i cílů hlavních.

Projekt předpokládá z účastí 12 vybraných zájemců (na základě výběru v průběhu setkání - aktivity č. 4). Těmto účastníkům budeme hradit ubytování a zajistíme po dobu konání akce stravování. Náklady na pobyt jsou pro mnohé mladé lidi, resp. jejich rodiče limitující.
Na akci však bude pozvána bez nároků na úhradu nákladů i širší veřejnost. Na akci pozveme 5 lektorů s vybranými tématy příspěvků z ČR, jímž budeme hradit náklady spojené s účastí na této akci. Akce bude široce propagována nejen v SR, ale i ČR, a to všemi vhodnými a dostupnými informačními kanály.

V rámci akce se setkají nejen projektové týmy, stávající pozorovatelé a odborníci, členové projektových týmů, ale především noví zájemci, kteří tak budou mít možnost nejen výrazně se obohatit po teoretické stránce, ale především navázat vzájemné odborné i občanské kontakty. To je základ pro zamýšlený rozvoj iniciovaných aktivit po skončení projektu.


Přeshraniční workshopy a pracovní setkání

Cílem těchto aktivit je především posílení spolupráce, koordinace a sjednocení metodiky při mezinárodních pozorovacích kampaních, práce s databázemi apod., navazování a síťováni jednotlivců i aktivních organizací pro pokračování nastartované spolupráce v průběhu projektu. Účastníci budou mít možnost neustálého odborného růstu a tedy i předávání nabytých zkušeností ve svém okolí, v místech svého působení na školách, zájmových kroužcích, hvězdárnách apod. Akce budou rozděleny do dvou částí. První z nich bude mít charakter semináře, druhá workshopu s praktickými činnostmi, vyhodnocováním, diskusemi a výměnou zkušeností. Setkání budou probíhat na obou stranách hranice (2 x v SR, 1 x v ČR). Zúčastní se jich nejen členové projektových týmů, aktivní pozorovatelé a odborníci, ale i noví zájemci, kteří tak dostanou možnost, zapojit se velmi intenzivně do stávající práce, začít se podílet na řešení současných problémů a realizace pozorovacích kampaní. Tito mladí lidé budou značnou zárukou pokračování aktivit projektu po jejich nastartování projektem. Kromě odborné stránky věci, organizační záležitostí, bude na programu akcí i vyhodnocení realizovaných aktivit projektu i projektu jako celku z hlediska přínosů a příprava dalších aktivit po skončení projektu - udržitelnost výsledků projektu po jeho skončení - v SR.


Propagace a publicita projektu

I přesto, že se jedná o projekt, o jehož atraktivnosti pro mládež jsme přesvědčeni, považujeme za nutné zajistit dostatečnou prezentaci projektu, jeho propagaci a publicitu. K tomu jsme v rámci projektu vyčlenili pracovníka, jehož povinností bude sestavovat tiskové zprávy, články do časopisů a novin, práce s médii apod.
Za účelem publicity budou vyrobeny 2 informační tabule. Jedna větší přenosná, která bude využívána při akcích a druhá menší, která se stane po dobu trvání projektu součástí interiéru vstupní haly objektu realizátora.
V průběhu akcí bychom chtěli pořizovat obrazový materiál pracovníky TV Beskyd, kteří by materiál nejen připravili do vysílání lokálních kabelových televizí a nabídli zpravodajství i do celostátních médií, ale i na webové stránky a archivu projektu. Předpokládáme finální sestřih asi 10 minutového dokumentu o projektu.


   
Tato stránka je vytištěna z webu www.astrovm.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu.
WebArchiv Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
Příspěvková organizace Zlínského kraje. Telefon: 571 611 928, E-mail: info@astrovm.cz, Vyrobil: WebConsult.cz
Jak chráníme Vaše osobní údaje | Nastavení cookies