Hvězdárna Valašské Meziříčí
www.astrovm.cz
   


27.04.2021
Vydejte se s námi do stratosféry!

Touha prozkoumat stratosféru a její vliv nejen na živé organismy stojí za projektem s názvem Společně na hranici vesmíru. Jeho cílem je vytvořit, podpořit a udržet malé vývojové a výzkumné týmy složené z techniků a výzkumníků z obou stran česko-slovenské hranice. Projekt jsme začali realizovat v listopadu 2020 a i přes nepřízeň okolních podmínek, úspěšně pokračuje.

13.11.2020
Zákryty hvězd? Fascinující disciplína!

Stačí být ve správný čas na správném místě, a i pozorný amatér se může stát svědkem fascinující podívané. A když sledovaný úkaz navíc doloží kamerovým záznamem, může svým dílem přispět k bližšímu poznání nebeských objektů. Pozorování zákrytů hvězd je zkrátka vzrušující astronomická disciplína, a proto není divu, že Petr Zelený se jí věnuje bezmála třicet let.

02.11.2020
Astronomický kroužek pokračuje ON-LINE

Astronomický kroužek probíhá od října prostřednictvím online konferencí. V uvedeném formátu jeho činnost probíhala i v jarních měsících. Tato komunikace není pro vzdělávací činnost zcela ideálním prostředkem, ale snažíme se jednak systematicky pokračoval v již započaté činnosti a zároveň chceme zachovat vazby a kontakty, které v kroužku máme.

Přihlašte se k odběru aktualit AKA, novinek z hvězdárny a akcí:

S Vašimi osobními údaji pracujeme dle našich zásad zpracování osobních údajů.

Více informací o zasílání novinek

Nacházíte se: Úvodní stránka » Program » Projekty » Realizované projekty » Pod společnou oblohou » Aktivity PSO

Aktivity PSO

Informační kampaň s cílem motivovat stávající pozorovatele a především k oboru přitáhnout nadanou mládež

Velmi specifickou aktivitou je kampaň s cílem získat pro tuto práci nové zájemce a nabídnout velmi zajímavé využití volného času mládeže a možnosti mimoškolní vzdělávání. Kampaň by byla rozvinuta ve spolupráci s hvězdárnami v příhraničních regionech na obou stranách hranice, astronomickými kroužky, Klubem mladých Debrujárů, základními a středními školami.
Kampaň je postavena na dvou vhodně se doplňujících pilířích, a to sestaveným a vytištěným informačním materiálem podloženým osobní návštěvou a motivační besedou zajištěnou pracovníky realizujícími projekt. Po osobní motivaci jim bude předán informační materiál s podrobnějšími informacemi (a trvalejšími, mohou se k informacím vracet). Ze zkušenosti víme, že osobní návštěva a bezprostřední kontakt se zkušeným pracovníkem je pro děti a mládež silně motivujícím prvkem.
Cílem kampaně je podchytit zájem o tuto činnost mezi mládeží a dále (v dalších aktivitách projektu i po jeho skončení) s ní dále pracovat.


Koordinační setkání projektových týmů na Slovensku

Na základě současných zkušeností je základní setkání projektových týmů partneru projektu velmi užitečné a přínosné a vede to ke snížení problémů, lepší koordinaci a lepšímu zajištění samotné realizace, včetně vytvoření časového a prostorového harmonogramu projektu. Setkání bude probíhat na Slovensku v Hlohovci s ohledem na pozorovací a výchovně-vzdělávací aktivity partnera.


Návrh a realizace webové prezentace projektu - dlouhodobě použitelné a funkční

S ohledem na specifika projektu v oblasti výstupů jsme se rozhodli rozdělit webovou prezentaci na dvě části. První z nich - organizačně-projektová - bude umístěna na webových stránkách realizátora, kde jsou informace o podobných projektech standardně uváděny (projekty.astrovm.cz), druhá část - odborná - bude prezentována na vybraných serverech tohoto odborného zaměření již existujících (nemá smysl vytvářet další stránky a duplikovat tak již existující portály). Obě části budou provázány funkčními odkazy.
Rozpočet počítá s návrhem a realizací návrhu organizačně-projektové části, včetně její údržby, aktualizace a obsahové náplně. Odbornou část chceme kromě praktických věcí vhodně doplnit o pilotní články z vybraných oborů problematiky nočních pozorování. Jako autory článků oslovíme přední odborníky v ČR a SR.


Setkání zájemců o pozorování z řad mládeže z ČR a SR

Tato aktivita projektu je zaměřena na podrobnější práci se zájemci z řad mládeže (jenž vzejdou z předchozí kampaně).
Cílem této aktivity je: poskytnout základní informace z oboru nočního pozorování, především pozorování proměnných hvězd, zpracování údajů, práci s nimi, metody a způsoby národní i mezinárodní spolupráce a výměny dat, vzájemné poznávání a seznámení se s dosavadní historií a důležitými fakty z oboru nočního pozorování.
Kromě těchto obecný cílů je specifickým cílem přitáhnout mladé lidi k praktické práci v mezinárodních týmech v široké mezinárodní spolupráci. České a slovenská astronomie má i přes řadu problémů ve světě stále velmi dobrý zvuk. Jde tedy o to, začít v době velké nabídky zábavy a trávení volného času jenž je dnes mládeži běžnou komercí nabízeno, vychovávat mladou nastupující generaci pozorovatelů a zájemců o smysluplné trávení volného času a vzdělávání.
Setkání bude probíhat v prostorách realizátora a bude se jednat o pracovní seminář s workshopem a praktickými ukázkami a individuální péči menším skupinkám zájemců (díky individuálnímu přístupu předpokládáme větší motivaci účastníků). Účastníkům budou hrazeny náklady na ubytování a zajištěna strava (pro mnohé rodiče a studenty jsou výdaje spojené s podobnými akcemi limitující, proto v projektu předpokládáme hrazení těchto nákladů z projektu).
Jako lektoři budou vybráni přední čeští a i slovenští odborníci v daném oboru s velkými praktickými zkušenostmi. Ač primárně bude tato akce určena zájemcům z české strany, budou vítáni i případní zájemci ze slovenských příhraničních oblastí.


Přeshraniční fórum a mezinárodní konference o stelární astronomii "Na Bezovci" včetně vydání sborníku a metodických materiálů.

Tradiční akci o stelární astronomii "Na Bezovci" doplníme a rozšíříme, a to hned třemi směry. První z nich je skutečnost, že díky projektu budou moci akci navštívit zájemci o pozorování a koncepční práci z ČR, a druhá je rozšíření konference o přeshraniční fórum o pozorování a zapojení nových zájemců do stávajících i vznikajících pozorovacích sítích.
Posledním rozměrem inovativnosti je vydání sborníků přednesených prací i diskusních příspěvků a závěrů workshopu . Právě tento rozměr dosavadním ročníkům výrazně chyběl. Na tisku sborníků v obou řečech se budeme podílet částečně a to úhradou tisku 120 ks sborníku.
Vysoká odborná úroveň a kvalitní příprava akce je základní podmínkou, jenž garantuje naplnění cílů této části projektu, i cílů hlavních.

Projekt předpokládá z účastí 12 vybraných zájemců (na základě výběru v průběhu setkání - aktivity č. 4). Těmto účastníkům budeme hradit ubytování a zajistíme po dobu konání akce stravování. Náklady na pobyt jsou pro mnohé mladé lidi, resp. jejich rodiče limitující.
Na akci však bude pozvána bez nároků na úhradu nákladů i širší veřejnost. Na akci pozveme 5 lektorů s vybranými tématy příspěvků z ČR, jímž budeme hradit náklady spojené s účastí na této akci. Akce bude široce propagována nejen v SR, ale i ČR, a to všemi vhodnými a dostupnými informačními kanály.

V rámci akce se setkají nejen projektové týmy, stávající pozorovatelé a odborníci, členové projektových týmů, ale především noví zájemci, kteří tak budou mít možnost nejen výrazně se obohatit po teoretické stránce, ale především navázat vzájemné odborné i občanské kontakty. To je základ pro zamýšlený rozvoj iniciovaných aktivit po skončení projektu.


Přeshraniční workshopy a pracovní setkání

Cílem těchto aktivit je především posílení spolupráce, koordinace a sjednocení metodiky při mezinárodních pozorovacích kampaních, práce s databázemi apod., navazování a síťováni jednotlivců i aktivních organizací pro pokračování nastartované spolupráce v průběhu projektu. Účastníci budou mít možnost neustálého odborného růstu a tedy i předávání nabytých zkušeností ve svém okolí, v místech svého působení na školách, zájmových kroužcích, hvězdárnách apod. Akce budou rozděleny do dvou částí. První z nich bude mít charakter semináře, druhá workshopu s praktickými činnostmi, vyhodnocováním, diskusemi a výměnou zkušeností. Setkání budou probíhat na obou stranách hranice (2 x v SR, 1 x v ČR). Zúčastní se jich nejen členové projektových týmů, aktivní pozorovatelé a odborníci, ale i noví zájemci, kteří tak dostanou možnost, zapojit se velmi intenzivně do stávající práce, začít se podílet na řešení současných problémů a realizace pozorovacích kampaní. Tito mladí lidé budou značnou zárukou pokračování aktivit projektu po jejich nastartování projektem. Kromě odborné stránky věci, organizační záležitostí, bude na programu akcí i vyhodnocení realizovaných aktivit projektu i projektu jako celku z hlediska přínosů a příprava dalších aktivit po skončení projektu - udržitelnost výsledků projektu po jeho skončení - v SR.


Propagace a publicita projektu

I přesto, že se jedná o projekt, o jehož atraktivnosti pro mládež jsme přesvědčeni, považujeme za nutné zajistit dostatečnou prezentaci projektu, jeho propagaci a publicitu. K tomu jsme v rámci projektu vyčlenili pracovníka, jehož povinností bude sestavovat tiskové zprávy, články do časopisů a novin, práce s médii apod.
Za účelem publicity budou vyrobeny 2 informační tabule. Jedna větší přenosná, která bude využívána při akcích a druhá menší, která se stane po dobu trvání projektu součástí interiéru vstupní haly objektu realizátora.
V průběhu akcí bychom chtěli pořizovat obrazový materiál pracovníky TV Beskyd, kteří by materiál nejen připravili do vysílání lokálních kabelových televizí a nabídli zpravodajství i do celostátních médií, ale i na webové stránky a archivu projektu. Předpokládáme finální sestřih asi 10 minutového dokumentu o projektu.


   
Tato stránka je vytištěna z webu www.astrovm.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu.
WebArchiv Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
Příspěvková organizace Zlínského kraje. Telefon: 571 611 928, E-mail: info@astrovm.cz, Vyrobil: WebConsult.cz
Jak chráníme Vaše osobní údaje