Hvězdárna Valašské Meziříčí
www.astrovm.cz
Zřizovatelem organizace je
   


14.04.2024
Víkendová stáž studentů Společné laboratoře optiky UP a FZÚ AV ČR

Již tradičně se minimálně jednou za rok na naší hvězdárně objeví studenti předmětu SLO/PA Univerzity Palackého v Olomouci, Společné laboratoře optiky UP a FZÚ AV ČR. Stejně tomu bylo i letos, ale přece jen ta letošní stáž byla něčím výjimečná… světe div se, vyšlo nám počasí! A čím vším se studenti u nás zabývali? Hlavními tématy byly astronomické přístroje, astronomická pozorování a jejich zpracování.

18.03.2024
Hvězdárna na Den hvězdáren a planetárií představila nové modely Slunce a Země

Také valašskomeziříčská hvězdárna se v pátek 15. 3. 2024 zapojila do celorepublikového Dne hvězdáren a planetárií, aby veřejnosti představila práci těchto pracovišť, jejich význam a přínosy. Připravili jsme bohatý program od odpoledních až do večerních hodin, kdy si mohli trpěliví návštěvníci prohlédnout nejen našeho nejbližšího nebeského souputníka, ale také největší planetu Sluneční soustavy Jupiter. Odpolední programy byl určený zejména dětem a v podvečer jsme veřejnosti slavnostně představili dva nové nafukovací modely těles nebeských, Slunce a naší planety Země.

05.01.2024
Činnost Klubu nadaných dětí ve školním roce 2023/2024

Klub nadaných dětí funguje na hvězdárně od roku 2019. Klub se každý nový školní rok otevírá pro nové zájemce, výjimkou byl hned první ročník, který se kvůli covidovým omezením protáhl na roky dva.
Ve školním roce 2023/2024 klub navštěvuje 8 chlapců ve věku 8-10 let se svým jedním rodičem.

Přihlašte se k odběru aktualit AKA, novinek z hvězdárny a akcí:

S Vašimi osobními údaji pracujeme dle našich zásad zpracování osobních údajů.

Více informací o zasílání novinek

Nacházíte se: Úvodní stránka » VAS » Stanovy

Stanovy

V zájmu rozvoje a podpory astronomie a přírodních věd vůbec, jakožto i v zájmu obecné vzdělanosti občanů regionu Valašsko i celé této republiky, zvláště pak mládeže, se ustavuje Valašská astronomická společnost (dále již jen VAS).

Článek 1

Základní ustanovení

 1. Sdružení vzniká dle zákona č. 83/1990 Sb. Sdružuje fyzické i právnické osoby, jež mají zájem podílet se na činnosti VAS aktivitami vedoucími k naplnění cílů sdružení.

Článek 2

Název a sídlo sdružení

Název sdružení zní: Valašská astronomická společnost
Sídlo sdružení: Hvězdárna
Vsetínská 78
757 01 Valašské Meziříčí

Článek 3

Cíle činnosti

 1. Šířit poznatky z astronomie, kosmonautiky a dalších přírodních věd mezi občany - především pak mezi mládeží.
 2. Sdružovat občany obdobných zájmů a umožnit jim smysluplně využít volný čas.
 3. Podporovat výchovu mladých lidí s akcentem na přírodní vědy.
 4. Podporovat a přímo se podílet na vzdělávací, odborné, vědecké a publikační práci amatérských i profesionálních astronomů především v oblasti Valašska, ale i celé ČR.
 5. Zvyšovat vzdělanost občanů každého věku a národnosti.

Článek 4

Naplňování cílů společnosti

VAS naplňuje cíle své činnosti zejména tím, že:

 1. Zajišťuje vzájemnou informovanost o věcech společného zájmu, a to nejrůznější dostupnou formou (přednášky, besedy, filmová pásma, publikační činnost, kroužky aj.).
 2. Ovlivňuje v rámci svých možností odborný růst a celkový rozhled svých členů.
 3. Napomáhá svou činností k zajištění personálního a materiálního zabezpečení plánovaných aktivit.
 4. Úzce spolupracuje s Českou astronomickou společností formou kolektivního členství, jakožto i s jinými společnostmi a sdruženími s podobnými cíli.

Článek 5

Orgány společnosti

Orgány VAS jsou:

 1. Sněm
 2. Rada

Kontrolním orgánem VAS pro činnost hospodářskou jsou revizoři.

(A)

Sněm

 1. Je nejvyšším orgánem VAS.
 2. Účastníky sněmu jsou delegáti - členové VAS (u právnických osob vyslaný delegát).
 3. Sněmu přísluší:
  • schvalovat či zamítat návrhy rady, jež si posouzení sněmem vyžadují
  • volit a odvolávat členy rady a revizní komise
  • usnášet se na stanovách a jejich změnách
  • projednávat návrhy podané tomuto orgánu
  • usnášet se na dobrovolném rozpuštění či sloučení s jiným sdružením
 4. Sněm se koná 1 x za tři roky. Svolává jej rada VAS nejpozději 40 dnů před termínem konání sněmu spolu s uvedením návrhu jeho programu.
 5. Informaci o konání sněmu zasílá Rada písemně na adresu členů.
 6. Rada musí svolat mimořádný sněm, požádá-li o to písemně alespoň 1/3 členů VAS.
 7. Rada oznámí konání mimořádného sněmu alespoň 15 dnů před termínem jeho konání všem členům VAS.
 8. Sněm zahajuje předseda rady (nebo jím jmenovaný zástupce), který řídí celý jeho průběh.
 9. K přijetí usnesení sněmu je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů.
 10. K rozhodnutí o změně stanov je třeba souhlasu alespoň 2/3 přítomných členů.
 11. Usnesení o dobrovolném rozpuštění či sloučení s jiným sdružením je platné, jen pokud s ním souhlasí všichni přítomní členové.
 12. Sněm nesmí projednávat sloučení či rozpuštění VAS, pokud není uveden tento bod v programu sněmu na pozvánce.

(B)

Rada VAS

 1. Rada je statutárním orgánem VAS.
 2. Má nejméně 3, 6 nebo 9 členů.
 3. Členem Rady může být pouze osoba, která je bezúhonná a má způsobilost k právním úkonům.
 4. Členům Rady za výkon jejich funkce nepřísluší odměna.
 5. Členové Rady jsou voleni sněmem nebo korespondenčním způsobem na dobu 3 let.
 6. Členové Rady volí ze svého středu předsedu, který svolává Radu a řídí její jednání.
 7. Při rozhodování je hlasovací právo členů rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
 8. Rada je usnášení schopná pouze tehdy, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Pro přijetí rozhodnutí je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů Rady.
 9. První Radu jmenuje přípravný výbor, další sněm nebo korespondenční volby.
 10. Členství v radě zaniká:
  • uplynutím funkčního období
  • úmrtím
  • odstoupením
  • odvoláním
 11. Na uvolněná místa členů Rady jsou nejpozději na nejbližším zasedání kooptováni noví členové.
 12. Rada se schází podle potřeby, nejméně však 2 x ročně.

Do působnosti Rady spadá:

 1. Připravovat pozměňovací návrhy stanov.
 2. Dbát na zachovávání účelu, pro který byla VAS založena.
 3. Jmenovat a odvolávat předsedu VAS, dohlížet na jeho činnost, určovat jeho odměnu.
 4. Projednávat návrhy podané členy VAS.
 5. Projednávat žádosti o přijetí, návrhy na vyloučení členů.
 6. Zřizovat dočasné pracovní skupiny nebo odborné sekce, jmenovat jejich členy.
 7. Dohlížet na dodržování stanov.
 8. Rozhodovat o dalších otázkách, které do působnosti Rady svěřují stanovy, eventuálně organizační řád.
 9. Zpracovat roční uzávěrku, výroční zprávu a plán i analýzu činnosti a další potřebné dokumenty.
 10. Navrhovat a projednávat koncepci rozvoje VAS.
 11. Navrhovat a projednávat konkrétní projekty činnosti a ucházet se o finanční zdroje formou projektů a grantů.
 12. Určovat výši členského příspěvku a zápisného (pro kolektivní členy určuje Rada výši těchto příspěvků v souladu se smlouvami).

Článek 6

Zastupování společnosti

 1. VAS je ve věcech obecných, odborných a hospodářských zastupována předsedou Rady, který je zároveň zástupcem statutárního orgánu.
 2. Předseda má právo písemně pověřit některého z členů pravomocemi pro zastupování VAS ve věcech odborných či právních a zvát si k některým jednáním členy VAS, které uzná za vhodné.

Článek 7

Zásady hospodaření

 1. Prostředky VAS slouží především na uhrazení nákladů, spojených s činností VAS, na nákup materiálu, poštovné, cestovné, pořádání organizačních a odborných akcí.
 2. Prostředky, přidělené na konkrétní akce či projekty, předěluje Rada účastníkům či organizátorům akce či projektu.
 3. Se zbylými prostředky hospodaří Rada
 4. Při hospodaření se společnost řídí obecně platnými zákonnými předpisy.
 5. Za hospodaření společnosti odpovídá Rada, výkonem hospodaření je pověřen hospodář VAS.
 6. Účet VAS je veden u příslušného finančního úřadu.

(A) Hospodářské zajištění činnosti VAS

 1. Členské příspěvky
 2. Převzatý majetek
 3. Prostředky poskytované státními orgány a institucemi
 4. Příjmy vyplývající z vlastní činnosti sdružení
 5. Dary jednotlivců a organizací
 6. K naplňování svých cílů může společnost využívat též fond založený pro tento účel.

Článek 8

Organizační jednotky :

 1. Struktura společnosti bude jednostupňová, tj. výkonný výbor - členové. V případě oprávněné potřeby mohou vznikat uvnitř VAS zájmové skupiny dle odborné specializace - sekce nebo na zásah rady pracovní skupiny.
 2. Sekce nejsou samostatnou organizační jednotkou.

Článek 9

Dohled nad hospodařením Rady

 1. Dohled na hospodařením vykonávají revizoři, kteří z hospodářského hlediska posuzují činnost sdružení.
 2. Revizoři podávají zprávu o hospodaření Sněmu a Radě VAS. Rada bez přihlédnutí k jejich návrhům se nemůže usnést o účetní uzávěrce ani o úhradě případné ztráty.
 3. Revizoři jsou voleni stejným způsobem jako Rada.

Článek 10

Členství

(A) Přijímání členů

 1. Nového člena společnosti přijímá Rada sdružení na základě podání písemné žádosti o přijetí.
 2. VAS může prostřednictvím Rady udělit tzv. Čestné členství osobám, které se zasloužily o naplňování cílů VAS nebo je jejich činnost v oblasti působení VAS natolik prospěšná.
 3. Členy společnosti mohou být fyzické i právnické osoby z České republiky i ostatních států světa, kteří mají zájem přispět svou prací k naplnění cílů společnosti.
 4. Členství ve společnosti vzniká přijetím člena Radou a zaplacením zápisného a členského příspěvku na jeden rok.
 5. Žádost o přijetí obsahuje: základní osobní údaje (jméno, adresu, rodné číslo, kontaktní spojení aj.).

(B) Práva členů

 1. Účastnit se jednání a rozhodování sněmu.
 2. Být členem komisí, orgánu sdružení, delegací.
 3. Být členem pracovních skupin.
 4. Být informován o činnosti VAS a účastnit se akcí, jež bude VAS organizovat, nebo se na organizaci podílet.
 5. Obracet se na orgány sdružení s návrhy, jež se týkají jeho činnosti; tyto orgány jsou povinny žádosti projednat.
 6. Žádat o pomoc při řešení sporů vzniklých při naplňování cílů VAS.
 7. Kdykoliv z VAS vystoupit.

(C) Povinnosti členů

 1. Zachovávat ustanovení stanov a podílet se na plnění úkolů VAS.
 2. Platit každoročně do 3. března členské příspěvky; jejich výši určuje Rada společnosti.
 3. Vyvarovat se činnosti, jež by vedla či mohla vést k poškození dobrého jména VAS.

(D) Zánik členství

 1. Písemným prohlášením člena, že ze sdružení vystupuje.
 2. Nezaplacením členského příspěvku do 31.března kalendářního roku.
 3. Vyloučením člena. O vyloučení člena rozhoduje Rada na základě závažného porušení stanov VAS, nebo v případě, že se člen dopustil závažného přestupku zákona, či projevu, který svým charakterem je neslučitelný se zájmy VAS a je v protikladu s morálním kreditem VAS.
 4. Členský příspěvek se při zániku členství nevrací.

Článek 11

Zánik sdružení

 1. Společnost zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením pouze tehdy, souhlasí-li s tím všichni členové společnosti.
 2. Majetek a finanční aktiva a pasiva budou při majetkovém vypořádání rozděleny úměrně finančním příspěvkům členů za posledních 5 let (nebo za dobu existence, dojde-li k zániku společnosti dříve než za 5 let od ustanovení).

Článek 12

Závěrečné ustanovení

Tyto stanovy vstupují v platnost dnem schválení MV ČR.


   
Tato stránka je vytištěna z webu www.astrovm.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu.
WebArchiv Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
Příspěvková organizace Zlínského kraje. Telefon: 571 611 928, E-mail: info@astrovm.cz, Vyrobil: WebConsult.cz
Jak chráníme Vaše osobní údaje | Nastavení cookies